RO scară
volume_up
{femenino}

scară (también: scăriță)
volume_up
ladder {sustantivo}
Dictonul spune că cu cât cobori mai mult pe scară, cu atât mai complex este sistemul.
The adage applies that the lower you go down the ladder, the more complex the system is.
scară (también: cântar, solz, piatră, taler)
volume_up
scale {sustantivo}
Avem garanţii la depozite pentru deponenţi la scară mică şi chiar pentru deponenţii la scară mare.
We have deposit guarantees for small-scale savers and even quite large-scale savers.
Tocmai economiile de scară îşi demonstrează adevărata lor valoare în acest caz.
It is precisely the economies of scale that come into their own here.
Numai o acţiune armonizată şi eficientă va produce rezultate la scară comunitară.
Only harmonised and effective action will produce results on an EU-wide scale.
volume_up
step {sustantivo}
Dar acesta poate fi doar un prim pas pe drumul către un scenariu de ieșire din nuclear la scară europeană.
However this can only be the first step on the way to a Europe-wide nuclear exit scenario.
Acest lucru ar fi cu siguranţă un pas înainte în direcţia luptei împotriva criminalităţii globalizate, la scară globală.
That would certainly also be a step towards confronting globalised crime on a global scale.
step of a staircase
scară (también: grad, grad (rang), rând, punct)
volume_up
degree {sustantivo}
Să ne amintim doar câteva lucruri care indică într-un fel scara, întinderea și dimensiunile tragediei.
Let us remind ourselves of just a few facts, which give some indication of the scale, extent and dimensions of the tragedy.
Din acest motiv, trebuie să promovăm la scară maximă creșterea utilizării surselor de energie regenerabile.
For this reason, we must promote the increased use of renewable energy sources to the greatest extent possible.
Utilizarea pe scară largă a vehiculelor electrice sau hibride depinde de gradul de acoperire al infrastructurii pentru alimentarea acestora.
The large-scale use of electric or hybrid vehicles depends on the extent of the coverage provided by the infrastructure for supplying them with power.
scară
volume_up
fire escape {sustantivo}
scară
volume_up
flight of steps {sustantivo}
scară
volume_up
footboard {sustantivo}
Fără o proporţie pe o scară globală, doar mărim avantajul competitiv al Chinei, Indiei şi Braziliei.
Without proportion on a world scale, we are only increasing the competitive edge of China, India and Brazil.
scară
volume_up
rope ladder {sustantivo}
scară
volume_up
running board {sustantivo}
scară
scară (también: șir, lanţ (şir), suită, ciclu (serie))
volume_up
series {sustantivo}
În ultimele luni, au fost anunţate în Uniunea Europeană o serie de campanii la scară largă de retragere voluntară de pe piaţă a jucăriilor periculoase.
In the last few months, a series of large-scale voluntary recall campaigns concerning unsafe toys has been announced in the EU.
scară
volume_up
staircase {sustantivo}
step of a staircase
scară
scară
volume_up
stairs {sustantivo}
scară
volume_up
stairway {sustantivo}

Ejemplos de uso para "scară" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

RomanianÎn România există la scară largă învăţământ în limba maternă pentru minorităţile etnice.
Romania offers ethnic minorities wide-ranging instruction in their mother tongue.
RomanianCele mai sărace țări sunt foarte predispuse la războaie, crize și sărăcie pe scară largă.
The poorest countries are very susceptible to war, crises and widespread poverty.
RomanianŞtiţi că grupul din care fac parte se opune vehement introducerii pe scară largă a biometriei.
You know that my group strongly opposes the extensive introduction of biometrics.
RomanianÎn cele din urmă, cred că doamna Ashton are dreptate: este vremea să gândim la scară mare.
Lastly, I think that Baroness Ashton is right: this is a time to think big.
RomanianEconomia subterană înflorește și trebuie combătută la scară europeană.
The black market economy is thriving and needs to be tackled on a European-wide basis.
RomanianS-au elaborat rapoarte bune din nou şi acestea vor avea parte de sprijin pe scară largă.
Good reports have again been produced here and will have broad support.
RomanianUzina Nissan din Sunderland este recunoscută pe scară largă drept cea mai productivă din Europa.
Nissan's Sunderland plant is widely acknowledged as the most productive in Europe.
RomanianAceste produse pot fi utilizate în siguranţă la scară industrială, în condiţiile potrivite.
These products can be used safely industrially in the right conditions.
RomanianUtilizarea microcreditelor la scară largă este un bun instrument pentru politica de coeziune.
Widespread use of micro-credits is a good instrument for cohesion policy.
RomanianA arătat importanța unei acțiuni europene centralizate într-o situație de criză pe scară largă.
It showed the importance of centralised European action in a widespread crisis situation.
RomanianExistă câteva modificări în discuţie la scară mică, de exemplu, misiunile de menţinere a păcii.
There are some adjustments à la marge under discussion, for example peacekeeping missions.
RomanianNu este destul, sunt perfect de acord, însă reprezintă 57% din ajutorul acordat la scară mondială.
It is not enough, I fully agree, but it represents 57% of aid worldwide.
RomanianÎn aceste vremuri de recesiune pe scară largă, lumea are nevoie de stabilitate şi de noi certitudini.
In these times of widespread recession, the world needs stability and new certainties.
RomanianCu toate acestea, la nivel neoficial, accept că este încă practicată la scară largă, chiar şi în Nigeria.
Unofficially, however, I accept that it is still widely practiced, even in Nigeria.
RomanianÎn cadrul procedurii de codecizie va fi necesar sprijinul pe scară largă al Parlamentului European.
In the codecision procedure it will require the broad support of the European Parliament.
RomanianDeficienţele sistemului judiciar congolez creează un sentiment de impunitate pe scară largă.
The shortcomings of the Congolese judicial system are creating a widespread feeling of impunity.
RomanianImprimarea fixează acum scara paginilor Web pentru a corespunde hârtiei pe care o utilizați.
Printing now scales webpages to fit the paper you're using.
RomanianNu ne putem permite să gândim la scară mică; nu ne putem permite să lăsăm inflexibilitatea să ne împiedice.
We cannot afford to think small; we cannot afford to let inflexibility get in our way.
RomanianTrebuie să construim un nou model economic bazat pe cunoaștere și pe ocuparea la scară largă a forței de muncă.
We have to build a new economic model based on knowledge and high employment.
RomanianO remediere lansată pe scară largă pentru o vulnerabilitate cu implicații de securitate, specifică unui produs.
A broadly released fix for a product-specific security-related vulnerability.