Cómo se dice "arbeta av" en alemán

SV

"arbeta av" en alemán

SV arbeta av
volume_up
{verbo}

1. "istället för pengabetalning"

arbeta av
Pass och identitetshandlingar tas ifrån dem, fullständigt rättslösa tvingas de arbeta av de belopp som hallicken köpt dem för.
Ihnen werden Paß und Bewegungsfreiheit genommen, und sie werden vollständig rechtlos dazu gezwungen, den Betrag abzuarbeiten, für den der Zuhälter sie gekauft hat.

Traducciones similares para arbeta av en alemán

arbeta verbo
German
av preposición

Ejemplos de uso para "arbeta av" en alemán

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishTill sist vill jag betona vikten av att arbeta med icke-statliga organisationer.
Abschließend möchte ich auf die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den NRO verweisen.
SwedishInom rådet har man kommit överens om att arbeta på grundval av två förslag.
Der Rat hat sich darauf geeinigt, auf der Grundlage zweier Vorschläge zu arbeiten.
SwedishDe aktuella händelserna bekräftar behovet av att arbeta i den riktningen.
Die derzeitige Lage bestätigt die Notwendigkeit, in diesem Sinne zu handeln.
SwedishJag tror att vi kommer att få ut mycket av att arbeta tillsammans enligt den här modellen.
Ich halte es für sehr nützlich, gemeinsam an diesem Modell zu arbeiten.
SwedishRådet gick med på att arbeta mot upprättandet av ett gemensamt europeiskt asylsystem.
Er einigte sich darauf, die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Asylsystems in Angriff zu nehmen.
SwedishDet gläder mig att ni vill arbeta med vidareutvecklingen av den interinstitutionella dialogen.
Es freut mich, daß Sie an der Weiterentwicklung des interinstitutionellen Dialogs arbeiten wollen.
SwedishDet kommer att öka den sociala acceptansen av att arbeta för ett bemanningsföretag och göra det mer attraktivt.
Er wird die soziale Akzeptanz der Zeitarbeit erhöhen und diese attraktiver machen.
SwedishSom många kolleger vet har jag ett specifikt intresse av att arbeta med handikapprörelsen.
Wie vielen Kollegen bekannt ist, bin ich besonders an der Arbeit mit der Behindertenbewegung interessiert.
SwedishMedborgarna i EU: s nya medlemsstater har bara rätt att arbeta i tre av de gamla medlemsstaterna.
Bürger der neuen EU-Mitgliedstaaten dürfen nur in drei der fünfzehn alten Mitgliedstaaten arbeiten.
SwedishAtt dessa kvinnor inte kommer att arbeta av egen fri vilja betyder att något måste göras.
Diese Frauen werden nicht freiwillig arbeiten, und deshalb ist es auch erforderlich, Maßnahmen zu ergreifen.
SwedishVi är, som grekiskt ordförandeskapsland och som medlemsland, särskilt intresserade av att arbeta i denna riktning.
Wir, als Ratspräsidentschaft und Mitgliedstaat, sind bestrebt, darauf hinzuarbeiten.
SwedishDet har varit en ära för mig att få arbeta med många av er.
Es war mir eine Ehre, mit vielen von Ihnen zusammenzuarbeiten.
SwedishDet finns en stolthet av det verkliga, av att vara praktisk, av att arbeta med smuts under naglarna.
Und es gibt einen Adel in echter, praktischer, Arbeit, bei der man Dreck unter die Fingernägel kriegt.
SwedishÄr rådet berett att arbeta på en hypotes av detta slag?
Ist der Rat zur Umsetzung einer derartigen Hypothese bereit?
SwedishVi måste ge kommissionen chansen att genom utökning av personalen arbeta bort eftersläpningen.
Wir müssen der Kommission die Möglichkeit einräumen, die Rückstände mit der stärkeren Personalausstattung abzubauen.
SwedishSådana ändringsförslag passar i politiken att arbeta bort bristen av kunskap om kemiska ämnen.
In diesem Sinne eingereichte Änderungsanträge entsprechen dem Ziel, noch bestehende Unkenntnisse über Chemikalien zu beseitigen.
SwedishDärför har vi alla ett starkt intresse av att arbeta tillsammans för att säkerställa fred och bygga välfärd.
Wir alle haben daher ein großes Interesse daran, zur Sicherung des Friedens und des Wohlstandes zusammenzuarbeiten.
SwedishDet är ännu viktigare för alla dem som inte kan arbeta på grund av funktionshinder, sjukdom eller ålderdom.
Noch größeres Gewicht erhält sie für all diejenigen, die durch Behinderung, Krankheit oder Alter erwerbsunfähig sind.
SwedishMan bör arbeta seriöst med program av det här slaget, och varken tid eller pengar får vara en begränsning.
Ich meine, dass man sich ernsthaft mit solchen Programmen befassen muss und dabei weder mit Zeit noch mit Geld geizen sollte.
SwedishVi tycker att det borde vara mera självständigt, mera öppet, att man bör arbeta för ett borttagande av vetorätten.
Wir meinen, sie muß unabhängiger und transparenter sein, und man muß sich für die Aufhebung des Vetorechts einsetzen.