Cómo se dice "nödvändig" en alemán

SV

"nödvändig" en alemán

SV nödvändig
volume_up
{adjetivo}

nödvändig
Regleringen är dock verkligen nödvändig, angeläget nödvändig till och med.
Dennoch bedarf es einer vernünftigen Regelung darüber, die sogar dringend erforderlich ist.
Denna förenkling är lika nödvändig beträffande beslutsförfarandena.
Eine solche Vereinfachung ist auch bei den Entscheidungsprozessen erforderlich.
Intervention kan emellertid vara nödvändig för att säkerställa konkurrens.
Eingriffe können allerdings erforderlich sein, um Wettbewerb sicherzustellen.
nödvändig
Det är en högst nödvändig diskussion, men just därför att den är så nödvändig är den också svår.
Sie ist sehr notwendig, aber gerade weil sie so notwendig ist, ist sie so schwierig.
Denna frenetiska märkning är nödvändig eftersom förtroendet inte längre finns.
Diese Kennzeichnungsmanie ist sicherlich notwendig, weil keine Vertrauen mehr besteht.
Integrering av gender -problematik i utvecklingspolitiken är mycket nödvändig.
Die Integration der Geschlechterproblematik im Entwicklungsbereich ist dringend notwendig.
nödvändig
En utökad forskning kring icke-radioaktiva energikällor är absolut nödvändig.
Ich halte eine verstärkte Forschung zugunsten nichtnuklearer Energieträger für unerlässlich.
En omarbetning av europeisk lagstiftning är nödvändig.
Eine Neugestaltung der europäischen Rechtsvorschriften ist daher unerlässlich.
En oberoende motgranskning är nödvändig för att undvika misstag.
Eine unabhängige Gegenprüfung ist unerlässlich, um Fehler zu vermeiden.
nödvändig (también: nödig, behövlig)
volume_up
nötig {adj.}
Jag är övertygad om att internationell medling är önskvärd och nödvändig.
Nach meiner Überzeugung ist internationale Vermittlung erwünscht und nötig.
Reformeringen av institutionerna är nämligen nödvändig.
Denn die Reform der Institutionen ist nötig.
Vi hoppas att motsvarande ändringsförslag kommer att finna nödvändig majoritet här.
Wir hoffen, daß der entsprechende Änderungsantrag hier die nötige Mehrheit findet.
nödvändig
Det har glatt mig, herr talman, och jag tror att det i varje fall kommer att leda till nödvändig klarhet.
Das wird auf jeden Fall auch für die Klarheit sorgen, die dringend vonnöten ist.
EU-lagstiftning är nödvändig på detta område.
Auf diesem Gebiet sind gemeinschaftliche Rechtsvorschriften vonnöten.
Slutligen är särskild finansiering nödvändig för att övervaka samarbetsåtgärderna.
Und schließlich sind auch spezifische Mittel für die Überwachung der Kooperationsmaßnahmen vonnöten.
nödvändig (también: erforderlig)
Ordalydelsen är alltjämt enkel för att ge utrymme för den flexibilitet som är nödvändig.
Der Text wurde einfach gehalten, um die nötige Flexibilität zu ermöglichen.
Visserligen har Kindermann ansett det nödvändigt, att i två fall föreslå förbättringar.
Allerdings hat Herr Kindermann es für notwendig gehalten, in zwei Fällen Verbesserungen vorzuschlagen.
Kommissionen har emellertid inte ens ansett det nödvändigt, att skriva in detta i sitt förslag!
Die Kommission jedoch hat es nicht einmal für nötig gehalten, das in ihren Entwurf hineinzuschreiben!

Sinónimos (sueco) para "nödvändig":

nödvändig

Ejemplos de uso para "nödvändig" en alemán

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishDet handlar om att säga ja eller nej, naturligtvis efter all nödvändig behandling.
Es geht darum, ja oder nein zu sagen, natürlich nach allen notwendigen Prüfungen.
SwedishJag skulle kort vilja be om er uppmärksamhet för en nödvändig språklig rättelse.
Ich möchte Sie nur kurz auf die notwendige Korrektur einer Sprachfassung hinweisen.
SwedishDess oberoende kommer att vara en nödvändig beståndsdel för dess trovärdighet.
Ihre Unabhängigkeit ist eine unerlässliche Voraussetzung für ihre Glaubwürdigkeit.
SwedishVi hoppas att motsvarande ändringsförslag kommer att finna nödvändig majoritet här.
Wir hoffen, daß der entsprechende Änderungsantrag hier die nötige Mehrheit findet.
SwedishDet är helt klart att snabbhet är nödvändig i denna snabbrörliga nya värld.
In dieser temporeichen neuen Welt spielt Geschwindigkeit eine entscheidende Rolle.
SwedishEn strängt harmoniserad strafflagstiftning beträffande människohandeln är nödvändig.
Die dramatischen Umstände einer illegalen Einwanderung sind menschenunwürdig.
SwedishSydafrika är en nödvändig demokratisk motor för hela södra Afrika och för hela Afrika.
Südafrika ist ein notwendiger demokratischer Motor für das gesamte südliche Afrika.
SwedishDen är så mycket mer nödvändig som också våra egna länders befolkningar är i fara.
Und sie sind um so notwendiger, als die Bürger unserer Länder ebenfalls in Gefahr sind.
SwedishVi vill inte avstå från den, och bilen är absolut nödvändig för näringslivet.
Wir wollen nicht darauf verzichten, und das Auto ist unverzichtbar für die Wirtschaft.
SwedishEn miljövänlig, ekonomisk mix av alla energikällor är absolut nödvändig för EU.
Ein ökologischer und ökonomischer Energiemix ist für Europa unabdingbar.
SwedishDe skall ligga till grund för en förnuftig och nödvändig integrationspolitik.
Diese müssen die Grundlage einer vernünftigen und notwendigen Integrationspolitik sein.
SwedishDet är helt enkelt en ytterligare nödvändig etapp för att lösa denna svåra fråga.
Es ist einfach eine weitere notwendige Etappe bei der Lösung dieses schwierigen Problems.
SwedishDet finns nu en nödvändig förutsättning, dvs. att man måste få ett slut på våldet.
Es gibt jetzt eine wichtige Voraussetzung, und zwar das Ende der Gewalt.
SwedishFörsvarsförmåga är en nödvändig förutsättning för en effektiv politik.
Die Verteidigungsfähigkeit ist ein wesentliches Element einer wirksamen Politik.
SwedishEn sådan försvarspolitik är en nödvändig del av en effektiv utrikespolitik.
Eine solche Verteidigungspolitik ist für eine wirkungsvolle Außenpolitik unabdingbar.
SwedishDet verkar underligt att EG-domstolen anser att vår åsikt inte är nödvändig.
Es ist seltsam, daß der Gerichtshof entschieden hat, unsere Meinung sei nicht gefragt.
SwedishAtt Ryssland är med i WTO är en nödvändig förutsättning för ett frihandelsavtal.
Russlands Beitritt zur WTO ist Voraussetzung für den Abschluss eines Freihandelsabkommens.
SwedishDe gäller beaktandet av den sociala dialogen som vi bedömer som nödvändig.
Sie betreffen die Einbeziehung des sozialen Dialogs, den wir für unverzichtbar halten.
SwedishDet är en nödvändig förutsättning för utvecklingen av en europeisk konstitution.
Dies stellt eine wichtige Voraussetzung für die Schaffung einer europäischen Verfassung dar.
SwedishEn sådan är nödvändig för att industrin för direktriktad marknadsföring skall utvecklas.
Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung des Direktmarketingsektors.