Cómo se dice "av naturen" en inglés

SV

"av naturen" en inglés

SV av naturen
volume_up
{adverbio}

av naturen (también: till sin natur)
Watson lyssnade faktiskt på väldigt lågfrekvent radiostrålning orsakad av naturen.
Watson was in fact listening to very low-frequency radio emissions caused by nature.
Den förra kan beskrivas som ”riktig användning av naturen”, den senare ”skydd av naturen mot användning”.
The former can be described as 'proper use of nature', the latter 'protection of nature from use'.
Fiskeriförvaltning och bevarande av naturen i havsmiljö
Fisheries management and nature conservation in the marine environment
Men människan är inte god av naturen, han har behov av att känna tyngden av civila regler.
Man is not naturally good, he needs to feel the weight of civilising disciplines.
Ni förstår, kristdemokrater har av naturen kanske ett något annorlunda förhållningssätt till djur.
You see, Christian Democrats naturally have a perhaps rather different relationship with animals.
Kommer rådet att erkänna att vissa former av brottslighet av naturen är gränsöverskridande?
Will the presidency recognise that there are certain forms of crime which are naturally cross-border issues?

Traducciones similares para av naturen en inglés

av adverbio
English
av preposición
naturen sustantivo
English
natur sustantivo

Ejemplos de uso para "av naturen" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishAv naturen är de känslomässiga, de är omsorgsfulla och de är beredda att göra uppoffringar.
Emotionally healthy women who have not been corrupted are full of warmth.
SwedishEn viktig del av den kinesiska naturen är att man inte får tappa ansiktet.
A big part of the Chinese make-up is that they cannot lose face.
SwedishÅ ena sidan katastrofer orsakade av naturen eller av människor, å andra sidan terroristattacker.
There are disasters, natural and man-made, and there is terrorist attack.
SwedishParterna måste veta att de av naturen är ägnade att tillhöra EU.
The parties must know that their natural vocation is to be in Europe.
SwedishOm förnuftet inte kan råda kommer vi att förstöra en viktig del av den oersättliga naturen.
If such rationality does not prevail, we will destroy an important element of the irreplaceable natural world.
SwedishFör det råder inga tvivel om att det finns länder som inte lyckas förena sin utveckling med skyddet av naturen.
There is no doubt some countries cannot combine development with environmental protection.
SwedishSärskilt viktigt är det att uppmärksamma de möjligheter som erbjuds genom att lära av naturen och kopiera naturen.
That is rarely the case at present, in which case how is the market supposed to be able to help?
SwedishDet är inte bara den ärliga konkurrensen som tjänar på detta, utan även skyddet av naturen och miljön.
This will not only promote fair competition, but also help to protect the natural world and the environment.
SwedishVi får inte släppa ut en enda av dem i naturen.
We must not release a single one of them into the environment.
SwedishEU tar skyddet av naturen och miljön på allvar, men EU måste betala ett pris för detta.
Europe takes protection of the natural world and of the environment seriously, but Europe will have to pay a price for doing so.
SwedishI princip inte, eftersom det av naturen allt mer skall bryta sig loss från de nationella demokratierna.
Theoretically, it cannot, because it will, of its own accord, increasingly become cut off from national democracies.
SwedishDet är utsugning av naturen.
There are problems in the Mediterranean caused by drift-net tuna fishing, which is damaging natural resources.
SwedishSlutligen anser jag att direktivet även bör omfatta förorening av naturen med genetiskt modifierade organismer.
Finally, I believe that the directive should also cover pollution of the countryside by genetically modified organisms.
SwedishVad är detta krig i hjärtat av naturen?
SwedishDet är framför allt djur som av naturen har mycket känslig hörsel som störs, såsom valar och delfiner.
Instead of the electromagnetic energy waves used by surface radar, it employs acoustic energy waves with which it scans the water of the oceans.
SwedishFör det andra undersöker vi alla typer av katastrofer, både de som orsakas av naturen och de som orsakas av människan, såväl inom som utanför EU.
Secondly, we are examining all types of disaster, both natural and man-made, within the EU and outside it.
SwedishDet vill säga närmare tio miljoner ton avfall skapas av dessa bilar, och ungefär 7 procent av dessa lämnas i naturen.
This means that almost ten million tons of waste are created by these cars, and approximately seven per cent of the latter are abandoned out in the open.
SwedishBåda är aktiviteter som har att göra med exploateringen av naturen och båda påverkar den ekonomiska och sociala sammanhållningen i Europa.
Both activities are linked to the sustainable exploitation of natural resources and both affect the economic and social cohesion of Europe.
SwedishDet är en skandal att kortsiktig ekonomisk vinning eftersträvas på detta kortsiktiga sätt på bekostnad av de vackraste och mest oumbärliga delarna av naturen.
It is a disgrace that short-term economic gain is pursued this way, at the expense of the most beautiful and most vital parts of the natural world.
SwedishPå den punkten, fru kommissionär, sade ni ingenting, dvs. hur kommissionen avser att bidra till återställandet av naturen och livsmiljöerna.
And, on this subject, Commissioner, you did not mention how the Commission intends to contribute to the restoration of the natural environment and the natural habitats.