Cómo se dice "början" en inglés

SV

"början" en inglés

volume_up
början {gén. com.}
EN

SV början
volume_up
{género común}

början (también: start, utgångspunkt)
volume_up
outset {sustantivo}
Det måste sägas från början att detta inte bara är ett specifikt brittiskt problem.
It must be said at the outset that this is not just a specific British problem.
Europeiska unionen deltar redan från första början i statsgemenskapens insatser.
The European Union has joined in the efforts of the international community from the outset.
Det vill jag säga i början av mitt anförande och det förtjänar ni också beröm för.
I want to say that at the outset, because that praise is deserved.
början (también: start, försprång, ryck, avfärd)
volume_up
start {sustantivo}
Vi är bara i början, en bra början, som vi tar itu med tillsammans.
We have made a start, a good start and must progress hand in hand.
Blir det i början av eftermiddagens sammanträde eller vid något annat tillfälle?
Will it be at the start of this afternoon ’ s sitting or at some other time?
Amsterdam är början på en ny fas, inte en fortsättning på Maastricht-fasen.
Amsterdam was the start of a new phase, not a continuation of the Maastricht phase.
början (también: start, igångsättning, startande)
volume_up
starting {sustantivo}
Och sedan kom AIDS utbildning till alla skolor, med början på universiteten.
And then AIDS education in all schools, starting from university.
Det är naturligtvis inte det slutgiltiga målet, men det är åtminstone en början.
Clearly, however, that is not the final goal, but is no more than a starting point.
Olika länder har olika utgångspunkter, och detta direktiv är en gemensam början.
Different countries have different starting points and this directive is a common beginning.
början (también: inledning, begynnelse)
volume_up
beginning {sustantivo}
Därför kan detta dokument bara vara en början, en början med viktiga utsagor.
That is why this paper can only be a beginning, a beginning with important statements.
Början på detta årtusende är mycket olikt början på det förra årtusendet.
The beginning of this new millennium is very different from the beginning of the last.
Så vår berättelse slutar i början - i alltings början, Big Bang.
So our story ends at the beginning -- the beginning of all things, the Big Bang.
början (también: start, inledning, begynnelse)
volume_up
commencement {sustantivo}
Det omfattar både preskriptionstider och frågan om löptidens början.
It encompasses both the limitation periods and the commencement of running time.
Människolivet är värdefullt i sig, från första början, därför måste man medvetet värna om dess värde.
A human life is of value in itself, right from its commencement, and therefore its dignity must be consciously protected.
Får jag börja med att framföra mitt beklagande till samtliga av er för att jag inte var här i början av debatten.
May I commence by extending my regret to all of you for not being here at the commencement of this debate.
början (también: aning, uppfattning, befruktning, begrepp)
volume_up
conception {sustantivo}
Dessutom måste vi fundera över om direktivet har haft avsedd verkan eller om det inte kunnat leda till vissa resultat redan från början.
In addition, we must consider whether the directive has had the intended effect or whether it was incapable of achieving certain results right from its conception.
Jag skulle också vilja rekommendera kammaren det sätt på vilket detta betänkande från dess början utarbetades genom att använda andra betänkanden som redan godkänts av vårt utskott.
I would also like to commend to the House the way in which from its conception this report was drawn up using other reports already passed by our committee.
början (también: angrepp, inträde, anfall)
volume_up
onset {sustantivo}
Men till slut slutar det fungera, och diabetes leder till en förutsägbar början på en nedbrytande sjukdom.
But eventually it stops working, and diabetes leads to a predictable onset of debilitating disease.
Mina enheter började förbereda kommissionens förslag i början av 2007, innan den nuvarande finansiella turbulensen började.
My services started preparing the Commission proposal in early 2007, before the onset of the ongoing financial turmoil.
I Köpenhamn hade vi ironin inte bara av ”Climategate II”, utan även början på en av de hårdaste vintrarna på årtionden.
At Copenhagen, we had the irony of not just 'Climategate II', but also the onset of one of the harshest winters in decades.
början (también: pass, nyckel, passersedel, lejdebrev)
volume_up
passport {sustantivo}
början (también: prim, dagens första timme)
volume_up
prime {sustantivo}
Er företrädare hade inte en vare sig lätt eller positiv början.
Prime Minister, your predecessor did not have an easy or positive start.
Jag gjorde det i början, när premiärminister Mirek Topolánek var här.
I did so at the beginning, in the presence of Prime Minister Topolánek.
Jag ställde mig på premiärminister Orbáns sida när han kämpade mot kommunisterna i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet.
I sided with Prime Minister Orbán when he fought the Communists at the end of the 80s and the beginning of the 90s.

Sinónimos (sueco) para "början":

början

Ejemplos de uso para "början" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishFör det andra valde fyra länder jordbruket från början, medan antalet nu är 25.
Secondly, four countries chose agriculture originally, whereas now there are 25.
SwedishDen gemensamma hemsida som kommissionen sköter öppnades redan i början av mars.
The common website that the Commission is running went live back in early March.
SwedishJag föreslog i början av 1990-talet, att mycel är jordens naturliga Internet.
I first proposed, in the early 1990s, that mycelium is Earth's natural Internet.
SwedishExempelvis styrs ännu under början av nästa år 72 miljoner euro till forskning.
For example, early next year EUR 72 million will still be channelled into research.
SwedishDärför kommer vi att presentera en färdplan för ensamkommande barn i början av 2010.
That is why we will present an action plan on unaccompanied minors in early 2010.
SwedishInga framgångsrika attacker har gjorts i Adenviken sedan i början av maj 2009.
No successful attacks have occurred in the Gulf of Aden since early May 2009.
SwedishKommissionen har varit delaktig i förberedelserna från allra första början.
The Commission has been involved in its preparation since the very early stages.
SwedishBerlinmuren föll 1990 och vi är fortfarande alldeles i början av integrationen.
The Berlin Wall fell in 1990 and we are still in the embryonic stages of integration.
SwedishVems fel blir det om mottagarna inte får några bidrag i början av nästa år?
Whose fault will it be if beneficiaries do not get any subsidies early next year?
SwedishDen officiella reaktionen på denna utveckling var till en början ganska återhållsam.
The official reaction to this development was, initially, relatively low-key.
SwedishDet var dessa strejker vid fartygsvarvet som var början av kommunismens avveckling.
It was the strikes at that shipyard that began the dismantling of Communism.
SwedishSedan krisens början kan ingen av medlemsstaterna längre betala för detta spenderande.
Since the crisis, none of the Member States can pay for this spending any more.
SwedishÄndå tror jag att man till en början måste framhäva logiken i vår politik.
Nevertheless I believe that we must begin by emphasising the logic of our policy.
SwedishVarje fredskompromiss har plötsligt fått större betydelse än man trodde från början.
Suddenly every peaceful compromise is worth more than was originally assumed.
SwedishJag räknar med att vi kan uppnå detta i slutet av september eller i början av oktober.
I understand that we can achieve that at the end of September or early October.
SwedishDärför kunde vi till en början inte stödja förslaget som presenterades i utskottet.
We were therefore initially unable to support the proposal as presented in committee.
SwedishKommissionen kommer att anta sitt förslag om en enda rättslig grund i början av januari.
The Commission will adopt its proposal for a single legal base early in January.
SwedishNär de föds fortsätter spädbarn att le -- till en början först i sömnen.
When they're born, babies continue to smile -- initially, mostly in their sleep.
SwedishResultatet av analysen skall överlämnas till kommissionen i början av 2004.
Results of the study are due to be delivered to the Commission early in 2004.
SwedishDet har aktualiserat en rad tekniska problem som vi inte räknat med från början.
It has disclosed a large number of technical issues that we had not originally foreseen.