Cómo se dice "belopp" en inglés

SV

"belopp" en inglés

SV belopp
volume_up
{neutro}

1. general

belopp (también: massa, summa, mängd)
volume_up
amount {sustantivo}
Naturligtvis är detta belopp inte i nivå med vad parlamentet och kommissionen föreslog.
Of course, the amount is not as high as Parliament and the Commission had proposed.
Det belopp som behövs för att omstrukturera sektorn kan inte fastställas av kommissionen.
The amount needed to restructure the sector cannot be specified by the Commission.
1.Vilket belopp har Europeiska unionen avsatt för dessa reklaminslag?
1.What amount the European Union has allocated for the adverts in question?
belopp (también: tal, grad, frekvens, pris)
volume_up
rate {sustantivo}
Den andra formuleringen talar om att utgå från ett schablonmässigt uppskattat belopp.
The alternative wording refers to a flat-rate basis.
Hänsyn tas inte heller till den passiva tillväxten där beloppen bör anpassas till inflationen.
No provision is made either to compensate for the rate of inflation.
Det andra ändringsförslaget är en ökning av gränsen för fasta belopp från 5 000 till 10 000 euro.
The second amendment is that the limit on flat-rate amounts has been increased from EUR 5000 to EUR 10 000.

2. negocios

belopp
volume_up
amount {sustantivo}
Naturligtvis är detta belopp inte i nivå med vad parlamentet och kommissionen föreslog.
Of course, the amount is not as high as Parliament and the Commission had proposed.
Det belopp som behövs för att omstrukturera sektorn kan inte fastställas av kommissionen.
The amount needed to restructure the sector cannot be specified by the Commission.
1.Vilket belopp har Europeiska unionen avsatt för dessa reklaminslag?
1.What amount the European Union has allocated for the adverts in question?
belopp
volume_up
sum {sustantivo}
Kan man med detta belopp möta ovannämnda projekts finansiella absorptionskrav?
Is this sum capable of meeting the financial absorption requirements of the aforesaid projects?
Dessa åtgärder finansieras av ett belopp i nivå med ungefär fyra miljoner ecu.
These activities are financed by a sum to the tune of about four thousand million Ecus.
Beräkningen av det belopp som ska beläggas med kvarstad ska grundas på borgenärens fordran.
The sum to be attached should be calculated on the basis of the creditor's claim.

Sinónimos (sueco) para "belopp":

belopp
Swedish

Ejemplos de uso para "belopp" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

Swedish. - (DE) De belopp man tar upp i detta betänkande är helt orealistiska.
in writing. - (DE) The amounts referred to in this report are totally unrealistic.
SwedishSådana belopp får avräknas från de nationella centralbankernas monetära inkomster.
These amounts may be offset against the national central banks ' monetary income.
SwedishKan den bekräfta att dessa belopp kommer att öronmärkas för bedrägeribekämpning?
Can it confirm that these amounts will be earmarked for the fight against fraud?
SwedishFör detta belopp skulle inte en enda kommissionstjänsteman arbeta ens en månad.
No Commission official would work for a single month for that kind of money.
SwedishDetta är riktigt, men den nuvarande politiken kostar skattebetalarna enorma belopp.
That is true, but the existing policy costs huge amounts of taxpayers' money.
SwedishRådet beslutade om åtagandebemyndiganden med det belopp som kommissionen önskade.
For these the Council has kept the Commission's figure for commitment appropriations.
SwedishAlla länder har någon typ av familjeförmåner, men belopp och villkor skiljer sig åt.
All countries offer some family benefits but amounts and conditions differ widely.
SwedishCecilia Malmström talade tydligt och raskt om belopp som för mig förefaller löjliga.
Mrs Malmström told us clearly and briskly about sums that strike me as ridiculous.
SwedishDeras förslag är 3 miljarder euro mindre än det belopp som vi diskuterar här i dag.
Their proposal is EUR 3 billion less than the one that we are here to discuss today.
SwedishFöretag inom denna sektor investerar enorma belopp i det gemensamma initiativet.
Businesses in the sector are investing huge sums in the joint initiative.
SwedishVi röstar om en budget för parlamentet till ett belopp av nästan 1 miljard euro!
We are voting on a Parliament budget to the tune of nearly EUR 1 billion!
SwedishInitialfinansiering till ett belopp om 2 miljoner euro förbereds för närvarande.
Initial funding to the tune of EUR 2 million is currently being prepared.
SwedishSedan dess har vi sett färre fall av bedrägerier, men det handlar om större belopp.
Since then, we have seen fewer cases, but there are larger amounts involved.
SwedishIbland finns det belopp i budgetartiklarna som det inte är lätt att använda.
Sometimes there are sums in the budget lines which cannot be easily executed.
SwedishEnligt resolutionen spenderas stora belopp av EU-medel fortfarande felaktigt.
Large amounts of EU funding is still spent incorrectly, says the resolution.
SwedishDen ansåg att små belopp eller kort varaktighet inte är tillräckliga argument.
It said that small amounts or short duration are not good enough arguments.
SwedishRådet beslutade om åtagandebemyndiganden med det belopp som kommissionen önskade.
For these the Council has kept the Commission' s figure for commitment appropriations.
SwedishMan har nämnt belopp som är högre än en halv årsinkomst för en rumänsk kvinna.
Sums are being mentioned that are higher than half a year’s salary for Romanian women.
SwedishNuvärdet utgörs av ett insatt belopp eller en naturaförmån av motsvarande värde.
The cash value is the deposit of cash or the current cash value of an allowance in kind.
SwedishMan har i många stater använt sig av två sådana motsvarigheter för ett visst belopp.
Such duplication occurs in certain monetary denominations in many countries.