Cómo se dice "bosättare" en inglés

SV

"bosättare" en inglés

SV bosättare
volume_up
{plural}

bosättare (también: boende, invånare)

Ejemplos de uso para "bosättare" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishEtt annat klagomål är att för många turkiska bosättare kommer att finnas kvar på ön.
Another complaint is that too many Turkish settlers will remain on the island.
SwedishDetta skulle innebära ett smärtsamt och radikalt tillbakadragande av omkring 70 000 bosättare.
This would mean a painful and radical withdrawal of approximately 70 thousand settlers.
SwedishNyheten att det fanns guld resulterade i en enorm tillströmning av vita bosättare till Lakotanationen.
The news of gold creates a massive influx of white settlers into Lakota Nation.
SwedishDen beklagar dock att dess ändringsförslag om frågan om bosättare inte har godkänts av kammaren.
It regrets nevertheless that its amendment on the issue of the settlers has not been adopted by the House.
SwedishTurkiet skickar bosättare till denna del av Cypern och orsakar därmed en avsevärd demografisk förändring.
Turkey is transferring population to this part of Cyprus and is therefore responsible for a severe demographic change.
SwedishLåt mig säga detta: att förkasta planen öppnar dörren för ytterligare 100 000 turkiska bosättare att komma till Cypern.
Let me tell you this: rejecting the plan opens the door for a further 100 000 Turkish settlers to come to Cyprus.
SwedishÄven om israelerna är ättlingar till flyktingar stödde de evakueringen av 9 000 bosättare från Gaza.
We have an opportunity to play a role in the interests of peace but, in that case, we must also show that we can strengthen democracy.
Swedish10 år senare, skrevs Homestead-akten under av president Lincoln, vilket utlöste en våg av vita bosättare till ursprungsbefolkningens mark.
10 years later, the Homestead Act, signed by President Lincoln, unleashed a flood of white settlers into Native lands.
SwedishDessutom begärs i betänkandet en repatriering av bosättare, vilket förmodligen inkluderar deras barn som fötts och uppfostrats på Cypern.
In addition, the report called for the repatriation of settlers which presumably includes their children born and raised in Cyprus.
SwedishArmén har utfört etnisk rensning genom att köra iväg ortodoxa cyprioter från deras mark för att överlämna den till turkiska bosättare från Anatolien.
This army has committed ethnic cleansing by driving Orthodox Cypriots from their land in order to give it to Turkish settlers from Anatolia.
SwedishDessa finns på båda sidor, även om de till synes verkar starkare hos de fundamentalistiska bosättare som ofta inte har bott i landet så länge.
They are there on both sides, I might add, although there appear to be more of them amongst the fundamentalist settlers, many of whom are still fairly new to the country.
SwedishTurkcyprioterna befinner sig i ett skruvstäd: på ena sidan hotas de av turkiska bosättare och på den andra sidan av grekcyprioternas ekonomiska styrka.
Turkish Cypriots are trapped in a pincer: they are threatened on the one hand by Turkish settlers and on the other by the economic strength of the Greek Cypriots.
SwedishVilken lösningen av frågan om bosättare än blir, och det är en ömtålig fråga som också rör återlämning av mark på båda sidor, är detta alltför hårt utan förutsättningar.
Whatever the solution on settlers, and it is a thorny issue along with land restitution on both sides, this is too harsh without giving a qualification.
SwedishArmén har utfört etnisk rensning genom att köra iväg ortodoxa cyprioter från deras mark för att överlämna den till turkiska bosättare från Anatolien.
We have also not forgotten that it was, and still is, split in two, nor that the Greek population was driven out of the north of the island and robbed of its property and land.
SwedishHan citerar källor inom den amerikanska underrättelsetjänsten som säger att det finns tjugotusen tomma hus och att många bosättare, också de mest fanatiska, ger sig av.
He cites sources of American intelligence which state that 20 000 houses have been emptied and that many settlers, even those who are most fanatical, are leaving.
SwedishDet är helt omöjligt att lösa frågan om bosättare som anlände till norra Cypern från Turkiet för länge sedan genom att helt enkelt sända tillbaka dem, såsom det föreslås i betänkandet.
It is absolutely impossible to solve the issue of the settlers who arrived in Northern Cyprus from Turkey a long time ago simply by sending them back, as the report suggests.
SwedishÄr det alltså möjligt att arbeta för detta partnerskap och för Turkiets anslutning till Europeiska unionen utan att ockupationen av Cypern upphör och att Turkiet tar sina bosättare från Cypern?
In other words, is it possible that this partnership will be furthered and that Turkey will join the European Union without ceasing to occupy Cyprus and removing its settlers from Cyprus?