Cómo se dice "driftskostnader" en inglés

SV

"driftskostnader" en inglés

SV

driftskostnader {plural}

volume_up
driftskostnader
Det är ovedersägligt med tanke på uppskattningarna av parlamentets driftskostnader.
It is irrefutable with regard to the estimates for Parliament’s operating costs.
Ökade bränslekostnader leder till högre driftskostnader.
The increased cost of fuel leads to higher operating costs.
Detta kommer att göra det möjligt för fiskerinäringen att möta de ökade driftskostnader som är kopplade till oljepriset.
This will enable the fishing industry to face increased operating costs linked to the price of oil.

Ejemplos de uso para "driftskostnader" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishDet är ovedersägligt med tanke på uppskattningarna av parlamentets driftskostnader.
It is irrefutable with regard to the estimates for Parliament’s operating costs.
SwedishDetta har delvis uppnåtts via besparingar när det gäller driftskostnader.
This has partly come about through a policy of economy with regard to operating expenditure.
SwedishSedan drar de på sig avsevärda driftskostnader, såsom arbets-, reparations- och, givetvis, bränslekostnader.
They then incur considerable running costs, such as for labour, repairs and, of course, fuel.
SwedishÖkade bränslekostnader leder till högre driftskostnader.
The increased cost of fuel leads to higher operating costs.
SwedishDetta kommer att göra det möjligt för fiskerinäringen att möta de ökade driftskostnader som är kopplade till oljepriset.
This will enable the fishing industry to face increased operating costs linked to the price of oil.
SwedishDet tjänas ofta grova pengar på de fattigas bekostnad genom att man räknar för höga transportkostnader och driftskostnader.
The European Union has codes of conduct which deviate from this and which it tries to apply to its own aid.
SwedishDet tjänas ofta grova pengar på de fattigas bekostnad genom att man räknar för höga transportkostnader och driftskostnader.
Big bucks are often made on the back of the poor by making huge charges for transport and operational services.
SwedishEftersom parlamentets makt har ökat genom Lissabonfördraget skulle det ha varit rimligt med högre driftskostnader.
As Parliament's powers have increased through the Treaty of Lisbon, it would be reasonable to have higher operating costs.
SwedishIngår driftskostnader?
SwedishDet kan ibland (kanske t.o.m. ofta) av samhällsekonomiska skäl vara motiverat med en stor subventionering av kollektivtrafikens driftskostnader.
Sometimes (or even often) it is necessary, for social economic reasons, to subsidise heavily the operating costs of public transport.
SwedishAv detta belopp är 1 007,6 miljoner euro avsedda för normala driftskostnader och 173,4 miljoner euro för utvidgningsrelaterade behov.
Of this figure, an amount of EUR 1 007.6 million is foreseen for standard operational expenditure and EUR 173.4 million for enlargement-related needs.
Swedish. - (EN) De nuvarande höga oljepriserna har fått allvarliga följder för yrkesfiskarnas driftskostnader, och vissa har till och med tvingats upphöra med sin verksamhet.
, in writing. - The current high oil prices have had a severe impact on operating costs of fishermen, even forcing some to stop work.
SwedishDen betydande ökningen av oljepriserna har stort genomslag på fiskarnas driftskostnader och detta har gjort att deras inkomster har sjunkit mellan 2008 and 2010.
The substantial increase in oil prices is having a strong impact on fishermen's operational costs, and this caused their revenue to fall between 2008 and 2010.
SwedishBetalningssystemen svarar för en tredjedel av bankernas driftskostnader, så det är viktigt för bankerna att få ordning på Sepa, men de kan inte få bestämma allt.
Payment systems take up one third of the operating costs of banks so there is a lot in it for banks to get SEPA right, but they cannot have it all their own way.
SwedishVi måste även beakta att dessa fordon ofta köps in i stora volymer av företag och att fordonens effektivitet och driftskostnader därför noggrant undersöks.
We must also recognise that these vehicles are often bought by fleet buyers in large quantities, and therefore are already closely judged on their efficiency and running costs.
SwedishÅtgärder för att finansiera dess driftskostnader skulle inte ligga i linje med den tankegången och vi skulle utsättas för stark kritik i Världshandelsorganisationen.
The introduction of measures aimed at financing its operational costs would not be consistent with this view. Furthermore, we would be severely criticised within the WTO.
SwedishAv någon anledning, som det inte är upp till mig att bedöma, avstår den svenska regeringen från att ge stöd till investeringar, men är beredd att göra det för driftskostnader.
For some reason which it is not for me to judge, the Swedish Government refrains from giving aid for investment but is prepared to give aid for operational costs.
SwedishDe växer upp som svampar ur jorden och påverkar budgeten alltmer, för detta handlar inte bara om driftskostnader; det handlar om kostnader av en mer byråkratisk natur.
They are mushrooming and have ever greater budgetary implications because this is not only about operational expenditure; this is about expenditure of a more bureaucratic nature.
SwedishJag uppmanar dock byrån att före årets slut förbättra precisionen i de uppgifter om uppskattningen av upplupna driftskostnader som de operativa avdelningarna lämnar.
However, I call on the Agency to improve, by the end of the year, the accuracy of the information provided by the operational departments on the estimation of accrued operational expenditure.
SwedishFiskenäringen är en av de sektorer som har drabbats mest av oljeprisökningarna eftersom bränsle utgör en betydande del av fiskarnas driftskostnader, uppskattningsvis 30-50 procent.
The fisheries sector is one of the sectors most affected by oil price increases, because fuel is a significant part of the operating cost of the fisherman, estimated at 30-50%.