Cómo se dice "förbiseende" en inglés

SV

"förbiseende" en inglés

SV

förbiseende {neutro}

volume_up
förbiseende
Därigenom rättas helt enkelt ett förbiseende i ursprungstexten till.
This merely corrects an oversight in the original text.
Jag skulle också vilja åtgärda ett förbiseende i förmiddags.
I would also like to correct an oversight this morning.
That was the Commission's oversight.
Vare sig det är ett förbiseende eller avsiktligt är det ett allvarligt misstag, som samtliga ansvariga måste stå till svars för inför befolkningarna.
Whether it is a case of negligence or deliberate disregard, it is a serious error for which all the parties responsible must be accountable to the population.
förbiseende (también: glömska, bortglömdhet)
Dessa anställda har redan fått betala priset för vårt förbiseende.
These workers have already paid the price for our forgetfulness.
I am surprised at such forgetfulness.
förbiseende (también: ouppmärksamhet)

Sinónimos (sueco) para "förbiseende":

förbiseende
Swedish

Ejemplos de uso para "förbiseende" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishMen framför allt påverkas slutsatserna från Köln av ett gigantiskt förbiseende.
The biggest drawback about the Cologne conclusions is that they made a huge omission.
SwedishJag vill bara reparera ett oförlåtligt förbiseende.
Mr President, I wish simply to make good an unpardonable omission.
SwedishJag vet inte om det var ett tolkningsfel eller ett förbiseende från kommissionsledamotens sida.
I do not know whether this was an interpreting mistake or a lapse on the part of the Commissioner.
SwedishDetta förbiseende påpekades också av rådets arbetsgrupper.
This omission was also pointed out by the Council's working parties.
SwedishDetta förbiseende måste därför åtgärdas.
This omission therefore needs to be rectified.
SwedishDet berodde på rådets förbiseende.
It was due to inattentiveness on the Council's part.
SwedishDetta är inte bara ett förbiseende.
SwedishTyvärr finns det en överhängande risk att kampen mot terrorism kan leda till förbiseende av grundläggande rättigheter och friheter, till och med i Europa.
There is, unfortunately, a real danger that even in Europe the fight against terrorism may result in failure to respect fundamental rights and freedoms.
SwedishVi står inför en enorm utmaning för själva livets framtid och de faror som beskrivs tillåter inte något förbiseende, någon vårdslöshet eller eftergivenhet.
We are facing an enormous challenge to the future of life itself and the dangers inherent in that leave no room for omissions, negligence and compromise.
SwedishJag skulle först av allt vilja rätta till ett förbiseende som jag gjorde mig skyldig till vid min presentation.
Madam President, ladies and gentlemen, Commissioner, I would first of all like to rectify an omission during my presentation.
SwedishFörhandlingar vid sidan om, konfidentiella akter och förbiseende av Europaparlamentet och de nationella parlamenten, det är ingen milstolpe.
Back-room discussions, confidential documents and a lack of appreciation of the European Parliament and the national parliaments - that is not the stuff milestones are made of.
SwedishOch det är inte något förbiseende om man i denna uppräkning inte nämner de som ändå är de viktigaste intressenterna, eftersom man föreslår att deras anslag skall höjas.
It is not an omission on its part if this list does not include businesses, which are in fact the first to be concerned, since it proposes to increase their subsidies.
SwedishMan påpekar också att det har skett ett grovt förbiseende av det fiske som faktiskt utförs av fiskare från EU, och detta är verkligen viktigt och en mycket oroande fråga.
It was also pointed out that there was a huge ignorance of the amount of fishing actually being conducted by EU vessels and this is a really important and very worrying point.
SwedishI handlingsplanen för finansmarknaden fick frågan om clearing och avveckling inte hela den uppmärksamhet från början som den förtjänar, och vi behöver därför i dag åtgärda detta förbiseende.
From the start, in the action plan for the financial market, this matter of clearing and settlement did not receive the attention it deserved and we therefore now need to remedy this omission.