Cómo se dice "förbjudna ämnen" en inglés

SV

"förbjudna ämnen" en inglés

SV

förbjudna ämnen {plural}

volume_up
förbjudna ämnen
Dessa planer innefattar förbjudna ämnen som till exempel nitrofen.
These plans include banned substances such as nitrofen.
Genom detta direktiv har man förhindrat att tusentals ton med förbjudna ämnen forslats bort och potentiellt släppts ut i miljön.
It has prevented thousands of tonnes of banned substances from being thrown away and potentially released into the environment.
Vi måste se till att förfarandet för att lägga till nya POP-ämnen i listan över förbjudna ämnen blir så okomplicerat som möjligt.
We must ensure that the procedure for adding new POPs to the list of banned substances is as uncomplicated as possible.

Traducciones similares para förbjudna ämnen en inglés

ämnen sustantivo
English

Ejemplos de uso para "förbjudna ämnen" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishI nuläget är bara tre cancerframkallande ämnen förbjudna - resten är det inte.
Only three carcinogenic substances are currently banned; the rest are not.
SwedishFör det andra får inte förteckningen över förbjudna ämnen hindra den tekniska utvecklingen.
Secondly, the list of forbidden substances must not halt the development of technologies.
SwedishDu får inte skriva om någonting som har att göra med videospel -- dessa ämnen är förbjudna.
You're not allowed to write about anything that has to do with video games -- these topics are banned.
SwedishPriserna på förbjudna ämnen i allmänhet verkar ha sjunkit, medan renhetsgraden verkar vara tämligen stabil.
Prices for illicit substances in general have fallen, while purity levels seem to be fairly stable.
SwedishDe avtal som slöts inom ramen för Stockholmskonventionen har lagts till på listan över förbjudna ämnen.
The arrangements made as part of the Treaty of Stockholm are included in the list of prohibited products.
SwedishMånga verksamma ämnen är förbjudna i EU.
Many active ingredients are prohibited in Europe.
SwedishDet finns redan nu inom EU en förteckning över förbjudna ämnen och å andra sidan allmänna kvalitetskrav för foderpreparat.
There is already a list of prohibited materials in EC legislation and, in addition, there are general quality requirements for feed products.
SwedishNästa punkt på föredragningslistan är uttalandet från kommissionen om förekomst av nitrofuran och andra förbjudna ämnen i fjäderfä och räkor.
The next item is the Commission statement on the presence of nitrofurans and other prohibited substances in poultry and shrimps.
SwedishÄmnet placeras sedan i en av följande kategorier: förbjudna ämnen eller ämnen som får användas med begränsningar.
In between there are various different nuances, such as the Member States that permit the addition of those vitamins and minerals that are listed in a particular register.
SwedishOm någon avsiktligt eller olagligt blandar i förbjudna ämnen i djurfoder kommer den personen också att avsiktligt undvika dessa egenkontrollerande tester.
If someone intentionally or illegally mixes prohibited substances into animal feed, he will also intentionally avoid these self-controlled tests.
SwedishBritterna försöker för närvarande anföra hälsoskydd när det gäller kött från djur som utfodrats med förbjudna ämnen mot fransmännens hälsoskyddstankar.
The British are currently trying to set their health concerns about meat from animals fed with banned products, against the health concerns of the French.
SwedishTillverkarna är förbjudna att använda skadliga ämnen i leksaker, såsom bly, CMR-ämnen och doftämnen som kan framkalla eller utlösa allergier hos barn.
The fact is that manufacturers are banned from using harmful substances in toys such as lead, CMRs and fragrances which can provoke or trigger allergies in children.
SwedishIOK:s internationella antidopningsbyrå, som bedriver en intensiv forskning och övervakning och listar förbjudna ämnen, har agerat sent, men inte för sent.
The IOC’s World Anti-Doping-Agency, which organises intensive research and the monitoring and listing of prohibited substances has acted late in the day, but not too late.
SwedishHur vill man undvika att produkter med dessa förbjudna ämnen - exempelvis nu i Tyskland med nitrofen - fortfarande kommer ut i handeln?
How are products containing these substances to be prevented from getting onto the market, as products containing nitrofen are at present managing to do in Germany?
Swedish· Hur ämnar kommissionen informera allmänheten, särskilt de unga som tar del i amatöridrotten, om de ytterst allvarliga risker som en användning av förbjudna farmaceutiska ämnen medför?
· How does it intend to inform European public opinion, especially young people involved in amateur sports, about the very serious dangers inherent in the use of banned pharmaceutical substances?
SwedishDet är inte tillräckligt att kontrollera om förbjudna ämnen har använts i djurfoder i tredje länder, eftersom resterna av sådana ämnen kanske inte finns kvar vid tidpunkten för importen.
It is not sufficient to verify whether forbidden substances were used in the feeding of animals in third countries, as the residues of such substances may not be present at the time of importation.