Cómo se dice "faktisk" en inglés

SV

"faktisk" en inglés

SV faktisk
volume_up
{adjetivo}

1. general

faktisk (también: egentlig, verklig, riktig, själva)
volume_up
actual {adj.}
Och det andra är att människor verkar uppleva en faktisk kommunikation.
And the second is that people seem to be experiencing an actual connection.
Global uppvärmning innebär inte en faktisk uppvärmning i varje enskild del av världen.
Global warming does not mean actual warming in every single part of the world.
Därför kräver vi i resolutionen att det blir en faktisk vapenvila.
Therefore, we are asking in this resolution for there to be an actual ceasefire.
faktisk (también: verklig, effektiv, effektfull, giltig)
Ytterligare åtgärder är påkallade för att få till stånd en faktisk stabilisering.
Further steps will have to taken towards effective stabilization.
Budskapet är att faktisk multilateralism är ett kärnvärde som genomsyrar unionens externa politik.
That message is that effective multilateralism is a core value which informs the Union’ s foreign policy.
Budskapet är att faktisk multilateralism är ett kärnvärde som genomsyrar unionens externa politik.
That message is that effective multilateralism is a core value which informs the Union’s foreign policy.
faktisk (también: bokstavlig, saklig)
Faktisk information är ett sätt att avfärda myterna, lögnerna som de kallades här.
Factual information is a way of despatching the myths, the lies as they were referred to here.
Låt oss driva på att faktisk kunskap blir praktiskt nyttjad.
Let us push for factual knowledge to be exploited in practice.
Ett av dessa är en faktisk redogörelse, där principerna för vårt deltagande i Irak fastställs.
One of these is a factual account, laying down the principles of our involvement in Iraq.
faktisk (también: alkoholhaltig, arbetsam, grym, häftig)
volume_up
hard {adj.}
På grund av att du redan känt tillfredsställelsen blir du därmed mindre motiverad att utföra det faktiska hårda arbetet som krävs.
And then, because you felt that satisfaction, you're less motivated to do the actual hard work necessary.
Vi måste erkänna att de uppgifter som medlemsstaterna gav oss om den faktiska utgiften för övervakningen av de yttre gränserna i de enskilda länderna skilde sig stort och var svåra att jämföra.
We must acknowledge that the data that the Member States provided us with on the real expenditure of each of them on controlling the external borders were very different and were hard to compare.
Detta organ har därför uppenbarligen inte någon stor faktisk, moralisk auktoritet.
Clearly, therefore, this body has little substantive moral authority.
När kan vi förvänta oss en fullständig rapport om de faktiska diskussioner som hölls i Guadalajara?
When can we expect a full report on the substantive discussions in Guadalajara?
Låt oss nu se på några av de faktiska punkterna.
Let us look now at some of the substantive points.

2. figurativo

faktisk (también: verklig, reell)
volume_up
virtual {adj.} [fig.] (real)
Tjänster skiljer sig från varor, eftersom handeln med tjänster ofta direkt innefattar mänskliga strävanden och inte bara faktisk handel med en teknik.
Services are not like goods because trade in them often very directly involves human endeavour and not just the virtual trading of a technology.
VEP är ett försöksprojekt inom EU-programmet e-deltagande och de virtuella Europaparlamentets verksamhet kommer att pågå under två år parallellt med den faktiska agenda Europaparlamentet.
VEP is a trial project within the EU program e-participation and the Virtual EP activities will run for two years in parallel to the actual agenda of the European Parliament.
Yttrandefrihet är ingen faktisk frihet som man kan komma överens om utan att ta hänsyn till ett lands politiska och sociala verklighet.
. - (ES) Mr President, ladies and gentlemen, freedom of expression is not a virtual right which can be agreed on without taking into account the political and social reality of a country.

Sinónimos (sueco) para "faktisk":

faktisk

Ejemplos de uso para "faktisk" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishSer ni här en faktisk möjlighet att komma vidare med denna fråga i rådet?
Do you think this has a real chance of being more widely accepted in the Council?
SwedishMan kan därför säga att detta förslag gör en faktisk situation officiell.
In that sense one can say that this proposal formalises an existing situation.
SwedishOch, till skillnad från en massa choklad, kan massor av leenden faktisk göra dig friskare.
And, unlike lots of chocolate, lots of smiling can actually make you healthier.
SwedishVi har här en faktisk grund för ett öppnande av marknaden i Europeiska unionen.
What we have here is the basis for opening up the European Union market in a genuine sense.
SwedishDet krävs nämligen också en faktisk integrering av miljötänkandet i jordbrukspolitiken.
We also need environmental issues to be integrated into the common agricultural policy.
SwedishVi hoppas att alla dessa åtgärder tillsammans står för en faktisk, intelligent politik.
Collectively we hope all of those measures together represent a real, intelligent policy.
SwedishDenna samordnare ger faktisk en försmak av det som en dag, utan tvivel, måste genomföras.
In fact, this coordinator is a foretaste of what must one day, doubtless, be implemented.
SwedishDet är en faktisk situation som i grunden visar den otydliga situation detta område befinner sig i.
This results, de facto, from the fundamentally ambiguous situation in that area.
SwedishEller är detta ännu ett utslag av byråkrati utan något verkligt syfte eller faktisk betydelse?
This is a new departure and it is a very worthwhile and welcome departure.
SwedishDetta kan bara förhindras genom att ge dem faktisk självständighet.
This can be prevented only by granting them a genuine autonomous status.
SwedishDet kommer inte att bli några reformer av säkerhetsrådet som ger faktisk regional representation.
The ALDE Group regards the promotion of democracy as another important task.
SwedishVärldssamfundet har inte bestämt en faktisk tidpunkt för diskussion om denna fråga.
The international community has not set a clear point in time at which this issue will be debated.
SwedishDet som skulle behövas skulle vara en faktisk decentralisering av den gemensamma fiskepolitiken.
What is really needed is for the common fisheries policy to be properly decentralised.
SwedishÅterigen, en faktisk bild av hur isfontänerna stiger upp mot rymden, helt fantastiskt.
And so this, again, a real picture of the ice fountains rising up into space, absolutely beautiful.
SwedishFörslagen är alltför veka för att få någon faktisk betydelse.
The proposed amendments are far too feeble to have any real significance.
SwedishDet är mycket bra att vi nu har en faktisk lista över vilka ämnen som får användas.
It is a very good achievement to have a positive list that clearly states which substances can be used.
SwedishEller är detta ännu ett utslag av byråkrati utan något verkligt syfte eller faktisk betydelse?
Otherwise, is this yet another piece of bureaucracy with no real purpose or real difference?
SwedishPolismyndigheten är en faktisk nödvändighet i alla civiliserade samhällen.
Police authorities are a necessity in any civilised society.
SwedishFinns det enligt rådets förordning (EG) nr 479/2008 en faktisk grund för ett sådant agerande?
Is it in fact justified under Council Regulation (EC) No 479/2008?
SwedishVi behöver en kraftfull och faktisk samordning på det ekonomiska området.
We need strong and true coordination in the economic field.