Cómo se dice "gärna" en inglés

SV

"gärna" en inglés

SV

gärna {adverbio}

volume_up
gärna (también: mycket, öppet, obehindrat, fritt)
Jag medger gärna att regeringen under ledning av president Gurbanguli Berdimuchammedov har gjort framsteg.
I freely admit that the government under President Berdymukhamedov has made progress.
Jag tillstår gärna att jag kan bli ännu klokare.
Mr President, I freely admit that I have room for improvement.
Jag medger gärna, fru ledamot, att alla framtida bestämmelser förmodligen kommer att vara komplicerade.
Mr President, Mrs McIntosh, I freely admit that any future rules will probably be complicated.
gärna (también: villigt, med nöje, så gärna)
Jag vidgår gärna att kommissionen inte är ansvarig för den situationen.
I gladly admit that the Commission is not responsible for this situation.
En utgångsprincip för president Putin som vi gärna vill dela med honom.
This is one of President Putin's basic principles, which we gladly share with him.
Jag skall gärna ge er dokumentet om vad det österrikiska parlamentet har beslutat.
I will gladly let you see the text approved by the Austrian Parliament.
gärna (también: fritt, villigt, frivilligt)
Nu är svavel ingenting som jag gärna skulle svälja.
Now, sulphur is not something I would readily choose to ingest.
Det är en synpunkt som jag gärna instämmer i.
This is a view that I readily support.
Trots detta skall jag gärna svara på era uppmaningar och jag har redan gjort lite förberedande forskning.
Nevertheless, I will readily respond to your appeals and have already done some preparatory research.
gärna (también: snabbt, snart, tidigt, strax)
Hur allt detta sker tekniskt skall jag gärna ge er detaljerad information om så snart jag själv har tillgång till den.
I am quite happy to give you detailed information on the technical processes involved as soon as such information is available to me.
Personligen skulle jag gärna se att Kosovo mycket snart omfattades av liknande åtgärder - åtminstone att inledande samtal ägde rum.
Personally, I would also like to see this kind of arrangement in place for Kosovo very soon - or at least for initial talks to take place.
Därför vill vi gärna uppmana rådet att så snabbt som möjligt ge Europa ett tydligt ansikte när det gäller utrikes- och säkerhetspolitik.
That is why we are happy to encourage the Council to give Europe a clear profile in terms of foreign and security policy as soon as possible.
Jag noterar gärna ert uttalande och ert önskemål.
Mr Swoboda, I willingly take note of your statement and your request.
På vilket sätt de nu skulle vara annorlunda är någonting vi gärna överlämnar åt rasisterna att grunna på.
Just how they are different is a consideration we willingly leave to the racists.
Kommissionen instämmer därför gärna i betänkandets slutsatser, men med några förbehåll.
The Commission willingly subscribes to the report's conclusions, therefore, but with some reservations.

Sinónimos (sueco) para "gärna":

gärna

Ejemplos de uso para "gärna" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishVi hade dock gärna sett en märkning av kemikalier i den så kallade kategori fem.
However, we would have liked to see the labelling of chemicals in category five.
SwedishJag vet dock att han gärna vill veta resultatet av vårt arbete och omröstningen.
But I know he will be very keen to find out the outcome of our work and our vote.
SwedishJag vill gärna ha ett klargörande, och jag hoppas att andra kolleger stöder mig.
I would like a clarification please, and I hope other colleagues will support me.
SwedishTill sist vill jag gärna gratulera föredraganden till hans utmärkta betänkande.
Finally, I would to like to congratulate the rapporteur on his excellent report.
SwedishFaktum är att det lika gärna kunde ha gällt en medborgare från ett annat land.
The fact is that it could just as easily have been a citizen of another country.
SwedishJag vill också gärna tacka Smet för ett utomordentligt betänkande.
Mr President, I too should like to thank Mrs Smet for a quite outstanding report.
SwedishMen i EU-jargong använder man gärna detta uttryck: ”icke-bindande instrument”.
The thing is that EU jargon tends to use this expression: 'soft law instruments'.
SwedishJag vill också gärna veta vad ordförandeskapet har för avsikter i den frågan.
I should like to know what the Presidency intends to do on this subject as well.
SwedishDet finns särskilt två förödmjukande situationer som vi gärna skulle vilja slippa.
There are two humiliating situations in particular which we should like to avoid.
SwedishMin grupp, den liberala gruppen, vill gärna återföra betänkandet till dess kärna.
My group, the Liberal Group, wants to see the report pruned to its essentials.
SwedishJag vill verkligen gärna veta vad kommissionen avser att göra i detta avseende.
I really would like to know what the Commission intends to do in this respect.
SwedishJag skulle gärna vilja veta av kommissionen om jag misstar mig på den punkten.
I should like to know from the President of the Commission whether I am mistaken.
SwedishJag vill gärna tacka föredraganden för ett bra betänkande och ett bra initiativ.
I would like to thank the rapporteur for a good report and a good initiative.
SwedishJag vill gärna understryka att förhandlingarna absolut inte har brutit samman.
I would like to emphasise that the negotiations have certainly not broken down.
Swedish(DE) Personligen vill jag gärna tillägga: jag vill understryka alla dessa ord.
I would like to add a few personal comments. I agree with all these statements.
SwedishJag vill gärna betona detta eftersom jag har vissa diskussioner i färskt minne.
I want to be quite emphatic about that, because I still recall certain discussions.
SwedishJag vill gärna säga att det är ett väldigt tydligt och uppfordrande avsnitt.
I would like to say that this is a very clear section, which makes high demands.
SwedishJag uppmanar er gärna, kära kolleger, att komma och delta i denna diskussion.
Ladies and gentlemen, I would ask you to come and take part in this discussion.
SwedishHar ni på senare tid tittat närmare på det och jag skulle gärna få ett svar på det?
Have you looked at this in the recent past; and would you please reply to this?
SwedishJag anstränger mig också gärna för att denna första behandling skall bli den sista.
I should also like to endeavour to see to it that this first reading is the last.