SV ge upp
volume_up
{verbo}

1. slang

2. Otros

ge upp (también: lämna, överge, svika, avstå från)
Kommissionen måste ge upp sin fega, halvdana politik.
The Commission must abandon its cowardly, half-hearted position.
Vi vill inte ge upp denna sociala modell i Europa.
We do not want to abandon this social model for Europe.
Det är vid den punkten som vi kommer att vara tvungna att ge upp projekten.
It is at that point that we will have to abandon the projects.
ge upp (también: ange, sluta, överlämna, avstå från)
Vi måste emellertid " hålla grytan kokande " och får inte ge upp denna kamp.
We must, however, ' keep the pot boiling ', and must not give up this struggle.
Vi kommer inte att ge upp förrän likvärdiga konkurrensvillkor har inrättats.
We will not give up until equal competitive conditions have been established.
Vi måste emellertid " hålla grytan kokande" och får inte ge upp denna kamp.
We must, however, ' keep the pot boiling', and must not give up this struggle.
ge upp (también: lämna, överge, släppa, avstå)
Fidel Castro kommer inte att ge upp makten eftersom han inte är säker på att få en bra och skälig pension.
Fidel Castro will not relinquish power because he is not sure of getting a good, fair pension.
Jag hoppas att Förenta nationerna inte kommer att ge upp detta och att MONUA kommer att stanna kvar även efter den 26 februari.
I hope that the United Nations will not relinquish its efforts and that MONUA will stay on after 26 February.
Genom att ge upp valutasjälvständigheten fick Spanien faktiskt en viss grad av oberoende och suveränitet.
Relinquishing this currency element of sovereignty actually conferred a degree of independence and sovereignty for Spain.
Rådet ber oss att ge upp dessa principer för att agera snabbt.
The Council is asking us to renounce these principles in order to move swiftly.
Vi får inte ge upp de grundläggande kraven på mänsklighet och välvilja i vår europeiska migrationspolitik.
We cannot renounce the fundamental requirements of humanity and benevolence in our European migration policy.
Å andra sidan kan man inte blunda för att Hamas fortfarande är listat som en terroristorganisation av EU och fortsätter att vägra ge upp sin väpnade kamp.
On the other hand, it cannot be overlooked that Hamas is still listed as a terrorist organisation by the EU and continues to refuse to renounce its arms struggle.
ge upp (también: lägga ned, avstå, sluta, avgå)
Då kan vi lika gärna ge upp och konstatera att i mörkret är alla katter grå.
We could resign ourselves to the fact that all cats are grey in the dark.
Även om man inte ännu tydligt säger att staterna antingen måste finna sig i detta eller ge upp sina anspråk, ligger talets anda i praktiken inte långt därifrån.
Although we are not yet bluntly told that the Member States must submit or resign, the fact is the spirit of what is being said is not far away from that.
Därför är det inte underligt att den vitryska statschefen vill tvinga OSSE-delegationen i Minsk att ge upp genom att vägra dem visum.
It is therefore hardly surprising that the Belarussian Head of State is now trying to force the OSCE mission in Minsk to resign by refusing the necessary visa to be issued.
… alliansens värderingar kommer vi, under tiden, aldrig att ge upp unionen till …
… values of the alliance we shall never surrender, in the meantime, the Union to …
Vi hörde att Laurent Gbagbo var beredd att ge upp, något som senare förnekades.
We heard that Mr Gbagbo was set to surrender, a claim that was later denied.
Att ge upp 7 miljarder pund sterling av vår rabatt är oacceptabelt.
The surrender of £7 billion of our rebate is unacceptable.
ge upp (también: koppla till, lägga, försänka, bygga)
Så mycket hade vunnits som vi nu inte får ge upp.
A great deal has been achieved and we must not throw that away now.
Antingen fortsätter parlamentet att samarbeta med de progressiva krafter som finns i Turkiet eller också kan vi ge upp allt det inflytande som vi har.
Either the Parliament continues to engage with such forces of progress as exist in Turkey, or we can throw away all leverage we have.
   Antingen fortsätter parlamentet att samarbeta med de progressiva krafter som finns i Turkiet eller också kan vi ge upp allt det inflytande som vi har.
   Either the Parliament continues to engage with such forces of progress as exist in Turkey, or we can throw away all leverage we have.
ge upp (también: överge, avstå, inbringa, kapitulera)
Jag kommer inte att ge upp...... floden vid Pelennor utan motstånd.
I will not yield...... the river in Pelennor unfought.
Att ge upp allt för liberalismen kommer till sist att döma ut det europeiska jordbruket.
Yielding everything to liberalism would be the end of European agriculture.
ge upp (también: kapitulera, ge sig)
Tillräckligt för att somliga - från Antillerna till Bryssel och Strasbourg - har bestämt sig för att göra motstånd och inte ge upp.
So much so that people all over the world from the West Indies to Brussels and Strasbourg, some individuals have decided to fight back rather than capitulate.
ge upp (también: avstå från)
Hittills har vi antagit ett tydligt sektorsvis tillvägagångssätt, och jag anser att vi inte får ge upp det.
Hitherto we have taken a clear sectoral approach, and I believe we must not forgo this.
ge upp (también: lämna, lägga av, sluta, höra upp)
Med Lissabonfördraget skapas en mer förståelig, demokratisk och effektiv europeisk union och vi kan inte ge upp om detta ännu.
The Treaty of Lisbon creates a more understandable, democratic and efficient European Union and we cannot quit on that just yet.
Who said I was quitting?
Min fråga lyder som följer: har ni någonsin övervägt att visa ledarskap och ge upp den dåliga vanan och uppmuntra era senatorer att följa ert exempel?
My question is: have you ever considered giving some leadership and quitting the bad habit and encouraging your senators to follow suit?
ge upp
ge upp (también: gå under, , ge efter, duka under)

Sinónimos (sueco) para "ge upp":

ge upp

Ejemplos de uso para "ge upp" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishVi måste få kommissionen att stanna upp och ge oss mer tid till ansvarsfull behandling.
We must get the Commission to stop and give us more time for responsible debate.
SwedishDenna sjukdom är ett överhängande hot redan nu och vi får inte ge upp kampen mot den!
This disease is an ongoing threat and we must not lower our guard against it!
SwedishVi tänker inte ge upp vår övertygelse att institutionella reformer är nödvändiga.
There is no question of abandoning our conviction that institutional reform is essential.
SwedishDetta visar tydligt att det inte är ett alternativ att ge upp det civila samhället.
This is a clear signal that giving up on civil society is not an option.
SwedishAtt ge upp inför ett sådant kaos vore den sista spiken i Haitis kista.
Giving up in the face of such chaos would be the final nail in Haiti’s coffin.
SwedishFör Ryssland är det en styggelse att ge upp makt, inte ett sätt att säkra fred.
In Russian eyes, the transfer of sovereignty is an abomination, not a way of securing peace.
SwedishAtt anpassa sig betyder emellertid inte att vi ska ödmjuka oss och ge upp det vi är.
However, adapting does not mean grovelling and giving up on who we are.
SwedishVi vägrade att ge upp inför en så negativ attityd från rådets sida.
In the face of such a negative attitude from the Council, we refused to give in.
SwedishAtt ge upp allt för liberalismen kommer till sist att döma ut det europeiska jordbruket.
Yielding everything to liberalism would be the end of European agriculture.
SwedishAtt förneka dessa förändringar är egentligen detsamma som att ge upp den sociala tryggheten.
Denying that such shifts take place is tantamount to surrendering social protection.
SwedishDet är uppenbart att människorna inte vill ge upp sina nationella strukturer.
They said no to indefinite enlargement, beyond Europe, to Turkey.
SwedishVi får inte ge upp nu, vi måste fortsätta, för vi kommer till slut att börja se resultat.
We must not give in now, we have to carry on because we will finally start to see results.
SwedishDet andra ändringsförslag jag skulle vilja ta upp och ge mitt stöd gäller patientmedvetenhet.
The second amendment that I should like to mention and support concerns patient awareness.
SwedishInget av dessa företag skulle någonsin vara villigt att ge upp sitt monopol.
None of them would ever be willing to give their monopoly up.
SwedishVi måste vara realistiska, men ändå tillitsfulla, och vi får inte ens tänka tanken att ge upp.
We must be realistic yet confident and we must not think of giving up.
SwedishDet första att göra är att inte ge upp samt att kritisera situationen offentligt.
Our first act must therefore be not only to refuse to accept this situation but to publicly denounce it.
SwedishNär jag kände min själ ge upp, tog jag farväl av mitt liv.
When I woke later that afternoon, I was shocked to discover that I was still alive.
SwedishMan kan inte bekämpa terrorism genom att ge upp de rättigheter som terrorismen försöker förstöra.
You cannot combat terrorism by giving up the very rights that terrorism seeks to destroy.
SwedishIbland frestas du att ge upp.
Using condoms is like having to follow a diet all year round; sometimes, you want to give in.
SwedishSkulle vi ge upp det detta mål, är det detsamma som att lämna tusentals ungdomar i sticket.
Giving up that objective would be tantamount to leaving thousands of young people in the lurch.