SV grov
volume_up
{adjetivo}

1. general

Vi kan inte acceptera en så grov strategi.
We cannot accept such a blatant strategy.
Medlemsstaternas ståndpunkt att allt inte kan lösas på europeisk nivå är en grov missuppfattning.
The view of the Member States that not everything can be solved at European level is a blatant error.
Att hålla dem godtyckligt fångna i Sri Lanka är en grov överträdelse av normerna enligt internationell rätt.
Detaining these people indiscriminately in Sri Lanka is tantamount to a blatant violation of the norms of international law.
grov (también: , ohyfsad, våldsam, hårdhänt)
volume_up
rough {adj.}
Ni säger kanske att det är omöjligt, men jag tror att ni åtminstone kan göra en grov uppskattning.
You may say that it is not possible, but I think you could at least give a rough estimate.
Kostnadsbedömningar håller på att göras men eftersom varje projekt är unikt kan de bara ge en grov uppskattning av kostnaderna.
Cost assessments are currently underway but they can only provide rough cost estimates as each project is unique.
En mycket grov realistisk uppskattning skulle vara ungefär 400–500 miljarder euro, dvs. ungefär 1 000 euro per EU-medborgare med dagens prisnivå.
A very rough realistic approximation would be about EUR 400-500 billion, i.e. approximately EUR 1 000 per European citizen at today's prices.
grov (también: smädlig)
grov (también: skadlig, felaktig, dålig, grym)
volume_up
bad {adj.}
grov (también: , ilsken, pessimistisk)
grov (también: allmän, generell, öppen, tydlig)
volume_up
broad {adj.}
Problemet är att man måste ha bredare frågor med alternativ som åtminstone kan ge oss en grov uppfattning om vad alla tycker.
The problem is to have broader questions with alternatives that can give us at least a broad idea of what everybody thinks.
De får inte bli en sorts instans för överklagande utan de bör i stället ägna sig åt de grova linjerna, de allmänna frågorna, principerna och liknande.
They must not become a kind of appeal court; on the contrary, they must focus on broad issues, general questions, principles and the like.
grov (también: raggig, borstig, buskig, snårig)
volume_up
brushy {adj.}
grov (también: torr, osötad)
volume_up
brut {adj.}
grov (también: , brutal, djurisk, hård)
volume_up
brutal {adj.}
Vad vi ser i dag är en grov kränkning av dessa principer.
We are dealing, today, with a brutal violation of those principles.
Dessa befolkningars motstånd, och tidigare regeringars i Bangladesh försök att krossa detta, ledde till grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna där de som inte stred ofta blev offer.
The resistance of these peoples and the brutal attempts of past Bangladeshi governments to crush this led to gross violations of human rights of which the non-combatants were frequently victims.
grov (también: grym, ohyfsad, enkel, råbarkad)
volume_up
coarse {adj.}
This stuff's a bit coarse, but it's good.
grov (también: enorm, dum, hänsynslös, krass)
volume_up
crass {adj.}
Det skulle kräva en grov cynism eller ett strikt vetenskapligt synsätt för att någon skulle kunna bortse från dessa aspekter.
It would take crass cynicism or a purely scientistic outlook for anyone to ignore these aspects.
Desto större orsak finns därför att i dag ur ett europeiskt perspektiv påpeka den brittiska regeringens grova inkompetens när det gäller behandlingen av BSEkrisen.
All the more reason, therefore, for us to explain here today, from a European perspective, the crass incompetence of the British Government's handling of the BSE crisis.
grov (también: , ohyfsad, enkel, plump)
volume_up
crude {adj.}
Det grova maktmissbruket står i vägen för utvecklingen och upprätthåller fattigdomen.
Crude misuse of power hampers development and perpetuates poverty.
Det rör sig om en mycket grov form av censur, som inte kan rättfärdigas, och jag skulle vilja veta vilken roll ni spelade då denna utställning förbjöds.
This is a very crude form of censorship, there is no justification for it and I should like to know what part you played in banning this exhibition.
grov (también: skarp, svår, obehaglig, hård)
volume_up
harsh {adj.}
grov (también: mörk, kraftig, tung, djup)
volume_up
heavy {adj.}
Men jag kan inte acceptera att de grova misstag som har begåtts av den nuvarande kommissionen i hanteringen av krisen lämnas ostraffade.
But I cannot agree to leave unsanctioned the heavy faults committed by the current Commission in the management of the crisis.
grov (también: , plump)
Under de senaste dagarna har parlamentet utsatts för mycket oförtjänt och grov kritik, en kritik som det inte förtjänar.
In recent days this Parliament has come in for some of the most uncalled for and scurrilous criticism, criticism which it does not deserve.
grov (también: vulgär, obildad, tarvlig, plump)
volume_up
vulgar {adj.}
grov (también: butter, sträv, tvär, skrovlig)
volume_up
gruff {adj.}

2. derecho

grov
volume_up
gross {adj.}
Detta är en grov förvrängning av de feministiska idealen.
Ladies and gentlemen, this is a gross corruption of feminist ideals.
Detta är en grov kränkning av EU:s princip om vänskaplig samexistens mellan nationer.
This is a gross violation of the European principle of friendly coexistence of nations.
Jag vill tro att detta bara handlar om en grov felräkning.
I want to believe that we are concerned here only with a gross miscalculation.

Ejemplos de uso para "grov" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishPenningtvätt, grov brottslighet och organiserad skattebrottslighet skall bekämpas.
Money laundering must be combated, as must organised crime and tax fraud.
SwedishJag tror att vi i EU gjorde en grov missbedömning genom att överskatta biobränslet.
I believe in the EU we grossly miscalculated in over-indulging biofuels.
SwedishDet är besläktat med grov stöld eller åtminstone expropriering utan ersättning.
That is akin to aggravated theft or at the very least to expropriation without compensation.
SwedishNär det gäller användningen av PNR-uppgifter bör vi också inkludera grov brottslighet.
As regards the use of PNR data, we should also include serious crime.
SwedishNu krävs kraftfulla åtgärder mot grov brottslighet och terrorism.
Vigorous measures to combat terrorism and serious crime are now required.
SwedishDet är viktigt, eftersom det är en väldigt grov inskränkning av de medborgerliga fri- och rättigheterna.
This is important because it is a very serious restriction of civil freedoms and rights.
Swedishär en grov kränkning av avtalen mellan Natomedlemmarna.
The so-called 'Hague invasion act' is a serious violation of the agreements between the NATO allies.
SwedishDetta är en grov och osann anklagelse som visar en beklaglig avoghet mot konventets arbete.
This is a grossly false accusation displaying a regrettable prejudice against the work of the Convention.
SwedishDetta är en grov förolämpning mot Nederländerna som medlemsstat.
This is a grave insult to the Netherlands as a Member State.
Swedishär en grov kränkning av avtalen mellan Natomedlemmarna.
The so-called 'Hague invasion act ' is a serious violation of the agreements between the NATO allies.
SwedishOch i Korea handlar det inte ens om protektionism: Det handlar om en grov kränkning av WTO:s bestämmelser.
In Korea it is not even a question of protectionism: it is a massive violation of WTO rules.
SwedishOch i Korea handlar det inte ens om protektionism: Det handlar om en grov kränkning av WTO: s bestämmelser.
In Korea it is not even a question of protectionism: it is a massive violation of WTO rules.
SwedishVi vet alla att detta är en grov överdrift av förhållandena.
We all know that this is a vast overstatement of the case.
SwedishStödet får inte fördelas så att de nya medlemsstaterna orättvist prioriteras till grov nackdel för EU-15.
Its proposed premium period of ten years is far too short and its proposed grant rate is too low.
SwedishGrov organiserad brottslighet skall bekämpas med effektiva medel men under rättssäkra former.
Serious organised crime must be fought by means that are effective but in ways that accord with the rule of law.
SwedishDe abortförfaranden som tillämpas i många av Europeiska unionens medlemsstater är en grov skändning av denna rätt.
Abortion, which is performed in many Union Member States, is a flagrant violation of this right.
SwedishVi måste kunna nå resultat, även om medlemsländernas straffsatser mot grov brottslighet skiljer sig åt.
We must be able to achieve results, even though the Member States have different penalties for serious crimes.
SwedishÄven från polisens sida förekommer grov tortyr.
Serious cases of torture have also occurred in the police.
SwedishAnses överträdelsen som grov kan företaget bli skyldigt att betala en konkurrensskadeavgift.
If the infringement is considered to be serious, then the company may be liable to pay an administrative penalty (konkurrensskadeavgift).
SwedishMed andra ord: avsikt och grov oaktsamhet.
In other words, intention and serious negligence.