SV hävda
volume_up
[hävdade|har hävdat] {verbo}

Vissa skulle hävda att det bör finnas rättvist användande utan rättvis ersättning.
Some would argue that there should be fair use without fair compensation.
Jag skulle emellertid vilja hävda att det så småningom bör handla om harmonisering.
I would argue, however, that it should eventually be about harmonisation.
Därför skulle personer ur allmänheten kunna hävda att de har blivit orättvist uteslutna.
Therefore members of the public could argue that they had been unjustifiably excluded.
I sådana fall kan en familjemedlem hävda sin rätt till familjeåterförening.
In such cases a family member can assert his or her right to family reunion.
Vi måste hävda vår huvudsakliga roll i det lagstiftningsförfarandet.
We must assert our fundamental role in that legislative process.
Europa kan bara hävda sig med de viner av mycket hög kvalitet som vi har.
Europe can only assert itself with the very high quality wines which it has.
Detta innebär att den inte kan hävda att miljontals transaktioner kontrolleras ordentligt.
This means that it cannot claim that millions of transactions are properly checked.
Det är i princip omöjligt att hävda dessa bägge saker samtidigt.
In principle, it is impossible to claim both these things at the same time.
Det är hyckleri att hävda att Europa är en föregångare på området för socialt ansvar.
It is hypocritical to claim that Europe is a pioneer in the area of social responsibility.
De genmanipulerade produkterna måste hävda sig på marknaden.
Genetically manipulated products will have to maintain their hold on the market.
Framför allt för att hävda den nya drivkraft som unionen har visat med euron.
First of all, we must maintain the new momentum which the Union has shown with the euro.
Om vi verkligen vill hävda vårt oberoende, måste vi göra det på alla områden, även detta.
If we want to maintain our sovereignty, we must do so in every area, including this one.
Jag vill hävda att det är omöjligt att lagstifta om varje eventualitet.
I submit that it is not possible to legislate against every eventuality.
Utan dem vill jag hävda att vi inte kan bedöma om tunneln är säker eller ej.
Without those, I would submit that we are not able to judge whether or not the tunnel is safe.
Efter Ashley Motes senaste inlägg skulle jag vilja hävda att det största problemet är den medvetet felaktiga information, eller rent av lögner, som ges till allmänheten.
I would submit, after the recent intervention from Mr Mote, that the greater problem is the wilful misinformation, if not downright lies, that are peddled before the public.
Jag vill hävda att hans slutsatser är felaktiga, eftersom hans analys är felaktig.
I suggest his conclusions are wrong because his analysis is wrong.
Jag skulle vilja hävda att det helt klart har skett ett missförstånd.
I would suggest that there has clearly been a misunderstanding.
Jag skulle vilja hävda att detta skulle kunna göras genom att stoppa upparbetningen nu.
I would suggest that this could be done by ending reprocessing now.
Han kan inte hävda att han inte visste vad han gjorde.
He cannot allege that he was unaware of what he was doing.
hävda (también: påstå)
Vissa vill till exempel hävda att användningen av ecstasy borde ses som relativt normal i samhället.
For example, some people seek to contend that the use of ecstasy should be deemed as being quite normal in society.
Många intressegrupper som är verksamma inom detta område kommer att hävda att man ännu inte tagit någon hänsyn till deras prioriteringar, än mindre utvärderat dem.
Many pressure groups working in this field will contend that their priorities have not yet been properly addressed at all, let alone evaluated.

Sinónimos (sueco) para "hävda":

hävda

Ejemplos de uso para "hävda" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishNi kanske inte håller med, men det är mycket svårt att hävda att den inte är känd.
You may not be in agreement, but it is very difficult to say that it is not known.
SwedishNi kan inte fortsätta hävda att endast ni har rätt, medan alla vi andra har fel.
You cannot continue to insist that you alone are right and that we are all mistaken.
SwedishAtt i dag hävda att Irlands "nej" till Nice förhindrar utvidgningen saknar mening.
To pretend now that the Irish 'no' to Nice prevents enlargement is a nonsense.
SwedishSka vi verkligen helt seriöst hävda att Nicefördraget måste vara skrivet i sten?
Are we then to say, in all seriousness, that Nice must be cast in concrete?
SwedishMånga skulle hävda att Vietnam ju ändå ligger väldigt långt från Europeiska unionen.
Some might say: surely Vietnam is a very long way away from the European Union.
SwedishAtt i dag hävda att Irlands " nej " till Nice förhindrar utvidgningen saknar mening.
To pretend now that the Irish 'no ' to Nice prevents enlargement is a nonsense.
SwedishEn historiker skulle hävda att det är ännu svårare att förutspå det förflutna.
Now, a historian tells me it's even more difficult to predict about the past.
SwedishVi skall kunna hävda den internationellt, och den måste även få juridisk tyngd.
We must be able to uphold it internationally, and it must also be given legal weight.
SwedishUnder lång tid klarade denna alkoholsyn att hävda sig gentemot påverkan utifrån.
For a long time, this policy successfully held its own against influence from outside.
SwedishVi kan därför helt visst hävda att det avtal som godkänts i dag verkligen är ambitiöst.
We can therefore surely say that the Agreement adopted today is truly ambitious.
SwedishDet har åtminstone hänt väldigt lite när det handlar om att hävda våra egna intressen.
Little has happened at least when it comes to us asserting our own interests.
SwedishDu kan helt enkelt inte hävda att i Tyskland måste människor lära sig tyska först.
You cannot simply say in Germany that people have to learn German first.
SwedishVi kan inte institutionalisera misslyckandet med att hävda rätten till privatliv.
We cannot institutionalise the failure to uphold the right to privacy.
SwedishAtt hävda att situationen i Zimbabwe är tragisk är tyvärr en underdrift.
To say that the situation in Zimbabwe is tragic is unfortunately an understatement.
SwedishMed vilken rätt kan vi hävda att situationen i Tjetjenien är en inre angelägenhet?
What right, then, do we have to say that the situation in Chechnya is an internal matter?
SwedishJag skulle vilja hävda att EU kännetecknas av bristen på territoriell kontinuitet.
It would say that the European Union is characterised by a lack of territorial continuity.
SwedishNär vi kan hävda gemensamma principer, skall vi naturligtvis också agera tillsammans.
When we are able to put forward common principles, we must naturally also act together.
SwedishDärför skulle jag vilja uppmana kollegerna att hävda vår oro för Kosovo och Serbien.
This is why I would like to call on the MEPs to continue caring about Kosovo and Serbia.
SwedishMan kan inte hävda att detta inte är ett problem som rör oss eller kvinnor i EU.
It cannot be said that this is not a problem for us or for EU women.
SwedishVi måste hävda vår rätt att delta i alla beslut som fattas om vår miljö.
We must insist on the right to take part in all decisions made about our environment.