SV ihärdig
volume_up
{adjetivo}

ihärdig (también: arbetsam, skötsam, omsorgsfull, flitig)
Föredraganden har varit ihärdig och försiktig och har låtit oss alla delta i mycket hög grad.
The rapporteur has been diligent and circumspect and has very much included us all.
Det hade varit uppmuntrande om Europeiska unionen var lika ihärdig i sin kamp mot?
It would have been heartening to see the European Union being as diligent in its fight against the'sea thugs ' as in its fight against terrorism.
Det hade varit uppmuntrande om Europeiska unionen var lika ihärdig i sin kamp mot ?
It would have been heartening to see the European Union being as diligent in its fight against the 'sea thugs' as in its fight against terrorism.
ihärdig (también: ihållande, ständig, envis, orubblig)
Rökare är missbrukare och slavar för en ihärdig och årtiondelång propaganda.
Smokers are addicts, slaves of persistent, decades-long propaganda.
Breyer har dock varit ihärdig och arbetat mycket hårt med betänkandet.
Mrs Breyer has been persistent, though, and she has worked very hard on it.
Nu behövs ett hållbart, svårt, hårt och ihärdigt arbete för att gå vidare.
What is now required is a sustained, hard, arduous and persistent effort to keep things moving forward.
ihärdig (también: arbetsam, energisk, kraftfull, företagsam)
ihärdig (también: alkoholhaltig, arbetsam, grym, häftig)
volume_up
hard {adj.}
Breyer har dock varit ihärdig och arbetat mycket hårt med betänkandet.
Mrs Breyer has been persistent, though, and she has worked very hard on it.
Nu behövs ett hållbart, svårt, hårt och ihärdigt arbete för att gå vidare.
What is now required is a sustained, hard, arduous and persistent effort to keep things moving forward.
Vi kommer därför att fortsätta ihärdigt och har åtagit oss att lägga fram fyra förslag till rådet i slutet av månaden, med eller utan någon överenskommelse med våra handelspartners.
Therefore, we will continue very hard and are committed to putting four proposals to the Council by the end of the month, with agreement or in the absence of agreement from our trading partners.
ihärdig (también: arbetsam, flitig)
ihärdig (también: arbetsam, flitig, strävsam, idog)
Det förebyggande arbetet måste vara ihärdigt, t.o.m. tråkigt.
The culture of prevention must be insistent, to the point of boredom.
Inför den inneboende risk arbete är per definition, behövs det ett konstant och ihärdigt arbete.
Given the risk inherent in work by definition, constant and insistent action is required.
ihärdig (también: uthållig)
ihärdig (también: uthållig, ståndaktig, trägen)
Vi fortsätter således ihärdigt på vägen mot fattigdom, vilket efter tio rundor av GATT- och WTO-förhandlingar inte har lett till några förbättringar för Afrika.
Thus, Commissioner, we are persevering on the poverty path which, after ten rounds of GATT and WTO negotiations, has done nothing for Africa.
Det är anledningen till att vi, samtidigt som vi lyckönskar Blokland till hans ihärdiga ansträngningar för att övertyga samtliga kolleger, inte kan godta att de två direktiven slås samman.
While we congratulate Mr Blokland on persevering in his efforts to convince Members, we cannot agree to the merger of the two directives.
ihärdig (también: krävande, arbetsam, pressande, energisk)
Vi har fått besök av ihärdiga lobbyister, särskilt när det gäller helkroppsvibration.
We have received strenuous lobbying, particularly on whole-body vibration.
Jag tackar er alla än en gång för ert ihärdiga arbete med denna fråga.
I thank you all once again for your strenuous efforts on this dossier.
Vi måste komma ihåg det ihärdiga arbete som utfördes innan konventets förslag kunde ta konkret form.
We do need to call to mind the strenuous efforts that were made before the Convention’ s proposal materialised.
ihärdig (también: envis, elak, arg, fast)
Jag behöver skrämmare som är säkra, ihärdiga, hårda och skräckinjagande!
I need scarers who are confident, tenacious tough, intimidating.
Mycel genomtränger alla landskap, det håller ihop jord, det är extremt ihärdigt.
The mycelium infuses all landscapes, it holds soils together, it's extremely tenacious.
ihärdig (también: envis)

Sinónimos (sueco) para "ihärdig":

ihärdig

Ejemplos de uso para "ihärdig" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishHittills har våra utfrågningar av kommissionärerna begränsats av alltför mycket partianda och för lite ihärdig, djupgående utfrågning.
We are there to take the proper measure of those appointed to the Commission or its presidency.
SwedishRimlig men dock ihärdig.
SwedishHittills har banken inte konfronterats med en lågkonjunktur som drabbat hela Europa men däremot ihärdig kritik mot dess politik.
To date, the Bank has not been confronted with a Europe-wide recession; it has, however, met with repeated criticism of its policy.
SwedishHittills har våra utfrågningar av kommissionärerna begränsats av alltför mycket partianda och för lite ihärdig, djupgående utfrågning.
To date our hearings of Commissioners have been handicapped by too much partisanship and too little sustained, in-depth questioning.
SwedishLåt oss alltså, i stället för att förbjuda, föredra en mer flitig attityd, mer ihärdig och även mer blygsam vad gäller utbildning av ungdomar i våra länder.
So instead of bans, let us take a different attitude, a more difficult, more determined, more modest one, too: one of educating the youth in our countries.
SwedishEn ihärdig kampanj som fördes av lobbyister och som fick ekonomiskt stöd av Smith-Kline-Beecham vilseledde och felunderrättade parlamentsledamöter om patientorganisationerna.
A sustained campaign by lobbyists financially supported by Smith-KlineBeecham misrepresented and misinformed MEPs about the patients ' organizations.
SwedishJag vet hur ihärdig föredraganden, Jörg Leichtfried, är och jag gratulerar honom till hans arbete och även till hans stora lyhördhet för luftfart och sociala frågor.
I am aware of the tenacity of the rapporteur, Mr Leichtfried, whom I congratulate on his work and also on his particular sensitivity to air transport and social issues.
SwedishJag är emellertid en ihärdig motståndare till monopolister som inte tolererar någon på sin egen hemmamarknad men som själva tar sig friheten att köpa in sig på avreglerade marknader.
However, I am firmly opposed to monopolists who do not tolerate anybody on their home patch but take the liberty of making their purchases on liberalised markets.