Cómo se dice "inaktuell" en inglés

SV

"inaktuell" en inglés

EN

SV inaktuell
volume_up
{adjetivo}

inaktuell (también: tråkig, dunkel, svag, matt)
volume_up
dead {adj.}
Jag var tidigare en livlig förespråkare av en enda europeisk tillsynsmyndighet, men den modellen har nu blivit inaktuell.
I have in the past always been a fanatical advocate of a single European regulatory authority but this idea is now dead and buried.

Ejemplos de uso para "inaktuell" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishKadmium fasas ut, så i fråga om det är grönboken egentligen inaktuell.
Cadmium is being phased out. In this respect, the Green Paper is in fact outdated.
SwedishDet innebär att den nuvarande lagstiftningen kan vara inaktuell.
This means that the current legislation may not be up to date.
SwedishBara det faktum att lagen fortfarande heter direktivet för paketresor visar hur inaktuell den är.
The very fact that the law is still called the Package Travel Directive shows how outdated it is.
SwedishDet är naturligtvis en fråga som inte kommer att bli inaktuell.
My second point concerns Agenda 2000, which is certainly an issue which is not going to go away.
SwedishEn resolution blir därför väldigt snabbt inaktuell.
This means that any resolution becomes obsolete extremely quickly.
SwedishJag är mycket nöjd med att den bedömning som har gjorts av European Policy Centre håller på att bli inaktuell.
I am very pleased that this assessment given by the European Policy Centre is starting to fade.
SwedishInformation som anses vara felaktig eller inaktuell har redan avlägsnats från kommissionens webbplats Europa.
Information that is deemed to be inaccurate has already been removed from the Commission's Europa website.
SwedishVi vill stryka den eftersom myndigheterna redan har upphävt systemet med utresevisum, och därmed är den inaktuell.
We want to delete this because the authorities have already abolished this system of exit visas, so it is obsolete.
SwedishDen plan som är inriktad på de stora flyktingströmmarna är till största delen inaktuell på grund av det minskade antalet flyktingar.
The plan designed for large numbers of refugees is largely rendered inappropriate by the decline in the number of refugees.
SwedishJag kommer därför att aktivt försöka få kommissionen att följa en annan strategi eftersom jag anser att stödkartan är inaktuell.
So I will actively look for the Commission to pursue a different strategy, because I believe that the State aid map is out of date.
SwedishOm dina företagsuppgifter innehåller felaktig eller inaktuell information kan du rapportera detta till oss via länken Rapportera ett problem.
If your business' Place Page contains wrong or outdated information, you can report these issues by using the Report a Problem link.
SwedishFör det andra: skulle det inte vara möjligt att uppdatera listan från 1958, där undantagen fastslås förhållandevis klart, men som nu är inaktuell?
Secondly, would it not be possible to update the 1958 list, which sets out the derogations relatively clearly but is now out of date?
SwedishMen jag vill betona att denna siffra, som togs fram av kommissionen i januari, redan förefaller fullständigt inaktuell med tanke på händelseutvecklingen.
I would like to stress, however, that this figure had been calculated by the Commission in January and it already appears to have been completely overtaken by events.
SwedishEnligt min mening för vi här en spökdebatt, inte bara för det sparsamt befolkade parlamentet utan framför allt för att artikel K9 sedan länge blivit inaktuell.
I feel that we are conducting a ghost debate, not just because of the echoing emptiness of Parliament but mainly because Article K9 has long since become obsolete.
SwedishParlamentsledamoten vet förmodligen att hans mycket viktiga och intressanta muntliga fråga tyvärr är inaktuell på grund av händelserna de senaste 24 timmarna.
Mr President, the honourable Member will of course be aware that his very important and interesting oral question has sadly been overtaken by events over the last 24 hours.
SwedishMin fråga är ju delvis inaktuell, eftersom den ställdes innan den glädjande nyheten kom från den franska regeringen om att man har dragit sig ur MAI-förhandlingarna.
My question is no longer entirely relevant in any case. It was in fact put down before the good news reached us that the French Government was withdrawing from the MAI negotiations.
SwedishJag beklagar att min fråga är något inaktuell med tanke på tidsfristen för inlämnandet - numera känner vi alla till det.
Mr President, Madam President-in-Office, I regret the fact that my question has lost some of its relevance since it was submitted - this has all become common knowledge in the meantime.
SwedishMed tiden har förordningen blivit inaktuell och det var nödvändigt att ändra den för att anpassa den till förändringarna på finansmarknaderna och till direktivet om betaltjänster.
With time, this regulation has become outdated and it has been necessary to revise it in order to adapt it to the changes on the financial markets and also to the directive on payment services.