Cómo se dice "inkommande" en inglés

SV

"inkommande" en inglés

SV inkommande
volume_up
{adjetivo}

inkommande (también: ankommande, infarande)
Med Google Mails filter kan du hantera flödet av inkommande meddelanden.
Google Mail's filters allow you to manage the flow of incoming messages.
Filter kan automatiskt flytta inkommande e-post till andra platser i kontot.
Filters can automatically move incoming mail to other places in your account.
Radbryt inkommande, oformaterade textmeddelanden till fönsterbredd
Wrap incoming, plain text messages to window width

Ejemplos de uso para "inkommande" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishDen sista frågan handlade om 100 procent skanning av inkommande containerlast.
The last question was on the 100% scanning of inbound container freight.
SwedishBravo 6, Bravo 6, var beredd, inkommande helikopter just nu.
Bravo Six, Bravo Six, be advised, re-supply helo is inbound at this time.
SwedishJag känner mig stolt när jag ser hur vi har säkerställt de inkommande direktinvesteringarna.
I am proud of our record in securing inward investment.
SwedishKan inte skapa standardmappen för inkommande e-post!
SwedishEtt annat problem har sin grund i den behandling som man bör ge inkommande handlingar, dvs. de som författats av tredje man.
Another problem lies in the treatment of entry documents, that is to say, documents drawn up by third parties.
SwedishNu är våra överbefolkade öar fulla och vi försöker balansera antalet inkommande personer med det antal som reser ut.
Now our crowded islands are full and we seek to balance the number of those coming in against the number of those leaving.
SwedishVi har minskat maximipriserna för både inkommande och utgående samtal, samtidigt som det återstår en vinstmarginal för operatörerna.
We have reduced the maximum tariffs for calls received and made, while maintaining a profit margin for operators.
SwedishDen påverkar förstås väldigt många oskyldiga företag som helt enkelt har för få inkommande beställningar och alltså inte har någon omsättning.
Of course, it is affecting very many innocent enterprises that quite simply have too few orders coming in and thus have no turnover.
SwedishVad gäller inkommande biltrafik är det visserligen oerhört irriterande med rödljus, men jag tycker att det är normalt att man måste använda knappen.
Regarding access by car, even though the red light is extremely unpleasant, I find it reasonable to be obliged to use the badge.
SwedishTillsammans med det inkommande spanska ordförandeskapet kommer vi att göra vårt yttersta för att detta ska gå så smidigt och snabbt som möjligt.
Together with the forthcoming Spanish Presidency, we will do our best to ensure that this goes as quickly and as smoothly as possible.
SwedishFramtidens sekundbaserade debitering för inkommande samtal blir också definitivt en förbättring som gör att unionsmedborgarna kan spara pengar.
The per second-based billing for inbound calls will in future also bring definite progress and result in cost benefits for European citizens.
SwedishVårt misslyckande att ansluta oss till det gemensamma valutaområdet har redan kostat oss flera miljarder i inkommande investeringar och tiotusentals arbetstillfällen.
Already, our failure to join the Single Currency area is costing us billions in inward investment and tens of thousands of jobs.
SwedishJag välkomnar därför Tjeckiens ordförandeskap och det väletablerade samarbetet med det inkommande ordförandelandet Sverige och önskar lycka till.
I therefore welcome the Czech Presidency and the well-established cooperation with the next country to hold the presidency, Sweden, and I wish you good luck.
SwedishEuropeiska kol- och stålgemenskapens verksamhet har under de senaste åren präglats av att man väntar på att gemenskapens verksamhet skall upphöra inkommande sommar.
Madam President, the work of the European Coal and Steel Community in recent years has been guided by the knowledge that it would cease functioning this summer.
SwedishI väldigt mångafall uppstår ett slags social strid mellan inkommande nybyggare och de ursprungliga invånarna – en variant av en konflikt som vi har sett på väldigt många platser.
In very manycases, there is a sort of social clash between incomer settler groups and the original inhabitants – a version of a conflict that we see in very manyother places.
SwedishEuropeiska ombudsmannens uppgift är att försöka åtgärda förvaltningsmissar av EU:s institutioner och organ, antingen på eget initiativ eller genom att behandla inkommande klagomål.
The European Ombudsman acts in order to tackle cases of poor administration by Community institutions and bodies, either on his own initiative, or by following up a complaint.
SwedishI väldigt mångafall uppstår ett slags social strid mellan inkommande nybyggare och de ursprungliga invånarna – en variant av en konflikt som vi har sett på väldigt många platser.
That notwithstanding, what I would like to say to Mrs André-Léonardis that it is taking sophistry a bit too far to say that there is fundamentalism in both the Christian and Islamic camps.
SwedishJag tror att det var Joe Borg som sa att förfarandet, eller övervakningen av förfarandena för inkommande och utgående fiskeriprodukter, kommer att göras av kommissionen, och detta sker just nu.
I think Mr Borg said that the procedure, or the monitoring of the entry and exit procedures for fishery products, was going to be done by the Commission, and that is happening right now.