SV kränka
volume_up
{verbo}

1. general

Religion kan aldrig vara ett trovärdigt eller godtagbart skäl för att använda våld eller kränka mänskliga rättigheter.
Religion can never be a credible or acceptable reason to use violence or to breach human rights.
Dessa åtgärder uppmärksammades därför att de misstänktes kränka grundläggande mänskliga rättigheter och bryta mot EU:s lagstiftning.
These actions came under scrutiny not only because of a suspected breach of basic human rights, but also EU regulations.
Man kan också förvåna sig över att dessa västmakter, som är förebilder för demokratiska dygder, gör sig redo att cyniskt kränka freden.
It is also surprising that these western superpowers, paragons of democratic virtues, are preparing so cynically to breach the peace.
För det första kan offentliggörandet av dessa uppgifter kränka de berördas rättigheter.
First of all, the publication of this data may infringe the rights of those involved.
utvecklar ny politik för att exploatera arbetstagare och kränka deras sociala rättigheter,
develop new policies for exploiting workers and infringing their social rights,
Alla stater kan potentiellt kränka mänskliga rättigheter, och därför kan inget land per automatik betraktas som säkert.
Any State can potentially infringe human rights, and no country can therefore automatically be regarded as safe.
Jag tror att detta djupt skulle kränka de dövas och denna minoritets rättigheter.
I think this would profoundly violate the rights of the deaf minority.
Vi kan knappast begära att kommissionen skall kränka dem.
We can hardly ask it to violate them.
Jag skulle vilja förklara för dem att min tanke inte var att kränka Union Jack.
I would like to clarify to them that my idea does not violate their Union Jack.
kränka
kränka (también: avbryta, falla sönder, knäcka, bryta av)
Det skulle vara att kränka demokratin i Europa, att överge synsättet på ETA-Batasuna som terrorister, och framför allt ett svek mot terrorismens offer och en skymf mot deras minne.
It would be a democratic indignity for Europe, a surrender to the thinking of the ETA-Batasuna terrorists and, above all, a betrayal of the victims of terrorism and an insult to their memory.
kränka (también: undertrycka, kuva, förödmjuka, späka)
Det är bara att beklaga att de audiovisuella tjänsterna och informationstjänsterna kan kränka just den mänskliga värdigheten.
It is regrettable that the audiovisual services and information services can offend human dignity.
Var inte det ett sätt att kränka en mycket stor grupp av befolkningen?
Was that not a way of offending a very large group of people?
Jag skulle vilja förklara för dem att min tanke inte var att kränka Union Jack.
I believe that my British colleagues in the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism were offended by this.
kränka (también: egga, såra, kittla)
kränka (también: skada)

2. "i hemlighet tala illa om (någon)"

kränka (también: baktala, förtala, skymfa, smäda)
Några vill kränka mig, ta ifrån mig mina demokratiska rättigheter och rikta hatspråk mot mig.
Some would vilify me, take away my democratic rights and use hate-speak against me.

Sinónimos (sueco) para "kränka":

kränka

Ejemplos de uso para "kränka" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishDet är inte acceptabelt att denna man obehindrat får kränka kammarens värdighet.
It is not acceptable for this man to freely trample the dignity of this House underfoot.
Swedishutvecklar ny politik för att exploatera arbetstagare och kränka deras sociala rättigheter,
develop new policies for exploiting workers and infringing their social rights,
SwedishDomstolsbeslutet är inget annat än ett nytt sätt att kränka yttrandefriheten i Moldavien.
The court order is nothing more than a new means of violating freedom of speech in Moldova.
SwedishVitryssland fortsätter att kränka alla grundläggande rättigheter och medborgerliga friheter.
Belarus keeps on violating all fundamental rights and civil liberties.
SwedishDet finns ingen ursäkt för något system att kränka de mänskliga rättigheterna.
There can be no excuse for any system abusing human rights.
SwedishDe iranska myndigheterna har dessutom gjort det till en vana att kränka de mänskliga rättigheterna.
Furthermore, the Iranian authorities have turned violating human rights into a habit.
SwedishSamhället hämnas inte en lagöverträdare och vill inte kränka hans eller hennes värdighet.
Society does not take revenge against an offender and does not want to degrade his or her dignity.
SwedishVar inte det ett sätt att kränka en mycket stor grupp av befolkningen?
Was that not a way of offending a very large group of people?
SwedishVi anser att man i skuggan av kampen mot terrorism inte får kränka de mänskliga rättigheterna.
We believe that human rights must not be violated under the pretence of the fight against terrorism.
SwedishJag skulle vilja förklara för dem att min tanke inte var att kränka Union Jack.
I believe that my British colleagues in the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism were offended by this.
SwedishUppförandet av denna väg får inte kränka EU:s miljölagstiftning som även Polen har undertecknat.
The construction of this road should not contravene European environmental laws which Poland has also signed.
SwedishDet är detta begrepp som USA håller på att kränka, genom att öppna upp dörrarna för nya grymheter.
It is this concept that the United States is now disregarding, thus opening the door to new acts of barbarism.
SwedishEn politisk grupp från parlamentet såg till att påven anklagades för att kränka de mänskliga rättigheterna.
A political group from this Parliament made sure that the Pope was accused of violating human rights.
SwedishGår det att föra krig utan att kränka mänskliga rättigheter?
Is war without violation of human rights possible?
SwedishDe anklagar invandrare för att kränka europeiska värden.
They accuse immigrants of violating European values.
SwedishVarje gång de algeriska myndigheterna anklagas för att kränka de mänskliga rättigheterna, reagerar de kyligt.
Every time the Algerian authorities are accused of human rights violations, they react with indignation.
SwedishDet är också omöjligt att genomdriva utan att kränka människors frihet genom att genomföra kontroller i deras hem.
It is also unenforceable without infringing people's liberties by carrying out checks in their homes.
SwedishRasismen är ett asocialt beteende som går så långt som till att kränka individers fysiska integritet.
It is a crime against human dignity. It is antisocial behaviour which can include physical attacks on individuals.
SwedishKommissionen är angelägen att vidhålla en vidsträckt tolkning för att inte kränka legalitetsprincipen.
The Commission would like to support a broad interpretation so as to avoid undermining the principle of legality.
SwedishDet ligger i allas vårt intresse att Schengenkonventionen fungerar effektivt utan att kränka integriteten.
It is in all of our interests that the Schengen Convention should work effectively, without undermining integrity.