Cómo se dice "namnge" en inglés

SV

"namnge" en inglés

SV namnge
volume_up
{verbo}

1. general

namnge (también: ange, märka, utse, nämna)
Låt oss namnge de medlemsstater där politiken inte fungerar.
Let us name the Member States where the policy is not working.
Det beror på att du valt att namnge ditt konto efter webbadressen.
This is because you chose to name your account after the website URL.
Kommer ni att namnge några medlemsstater inför domstolen?
Are you going to name any Member States before the Court of Justice?

2. negocios

namnge
Flera begrepp har använts för att beskriva eller namnge dessa arbetstagare.
Various terms have been used to describe or designate these workers.
namnge (también: förordna)

Sinónimos (sueco) para "namnge":

namnge

Ejemplos de uso para "namnge" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishVi bör namnge dessa personer, eftersom de håller på att vanhedra detta parlament.
We should expose people when they are bringing this Parliament into disrepute.
SwedishVi kan statuera exempel genom att namnge vår presstjänst efter Anna Politkovskaya.
We can set an example by naming our press office after Anna Politkovskaya.
SwedishJag skulle också vilja namnge en institution som är i färd med att vanhedra parlamentet.
I would also wish to expose an institution that is bringing Parliament into disrepute.
SwedishDu kan definiera ett valfritt antal egna färger, namnge dem och arkivera dem i färgpalettfiler.
You can define any number of colors, assign them names and save in color palette files.
SwedishTror ni att ett system med att namnge och peka ut kan införas av EU?
Do you think that a system of naming and shaming could be introduced by the European Union?
SwedishOch så fortsatte de att namnge dinosaurier därför att det var olika.
And so they went on naming dinosaurs because they were different.
SwedishOm ni i rätten inte gör ert jobb med att namnge och göra någon skamsen, då måste vi göra det för er.
If you the Court will not do your job of naming and shaming, then we will have to do it for you.
SwedishI dag kan vi namnge världens farligaste terrorister.
Now, we are able to put names to the world' s most dangerous terrorists.
SwedishI dag kan vi namnge världens farligaste terrorister.
Now, we are able to put names to the world's most dangerous terrorists.
SwedishSå vitt jag vet, är de en ny art vilket betyder att jag får namnge den.
I mean, as far as I can tell, no one's ever identified them...... which means I'm responsible for naming them.
SwedishKommer ni att namnge några medlemsstater inför domstolen?
That goes back six years and nothing has changed.
SwedishJag drar mig inte för att namnge den offentligt här.
I shall not hesitate in naming it publicly here.
SwedishAtt vidare namnge länder bidrar bara till att tynga texten och väcka upp onödiga nationalistiska reaktioner.
Furthermore, quoting countries only serves to weigh down the text and to awaken pointless nationalist reactions.
SwedishFörst och främst måste vi tala klarspråk om problemen eftersom vi genom att namnge problemen kan bidra till att finna en lösning.
Like in the case of the Minority Act, none of the partial solutions have actually been accepted.
SwedishFörst och främst måste vi tala klarspråk om problemen eftersom vi genom att namnge problemen kan bidra till att finna en lösning.
First of all, we must spell out the problems, because naming the problems may help find a solution.
SwedishJag vill fortsätta med min vana att namnge de medlemsstater som underlåter att genomföra EU-lagstiftning, så att de får skämmas.
I wish to continue my practice of naming and shaming Member States that fail to implement EU legislation.
SwedishVi måste lägga fram en helhetsbild, och det är därför det inte skulle vara produktivt just nu att börja namnge individuella medlemsstater.
We have to present the picture as a whole, which is why it would not be productive at this point to start naming individual Member States.
SwedishFrédérique Ries har också oförtröttligt fortsatt det viktiga arbetet med att namnge och kritisera giftiga kemikalier och försöka se till att de fasas ut.
Mrs Ries has also strongly continued the important process of naming and shaming toxic chemicals and seeking their eradication.
SwedishDen sydkoreanska regeringen avstod från att namnge eller anklaga angriparen till dess att en omfattande och trovärdig internationell utredning hade ägt rum.
Seoul refrained from naming or accusing the attacker until a comprehensive and credible international investigation had taken place.
SwedishFör många år sedan när, Europaparlamentet knappt hade mer makt än en stridbar icke-statlig organisation, var dess enda medel att retoriskt namnge och skämma ut.
Years ago, when the European Parliament had little more power than a militant NGO, its only tools were the rhetoric of naming and shaming.