Cómo se dice "naturvetenskap" en inglés

SV

"naturvetenskap" en inglés

SV

naturvetenskap {género común}

volume_up
naturvetenskap (también: naturkunskap)
Tillämpad naturvetenskap utesluter ingenjörsvetenskap.
Applied natural science excludes engineering.
Se även under rubriken Teknik och naturvetenskap.
See also Technology and Natural Science below.
Kandidat- eller ingenjörsexamen om minst 180 hp inom naturvetenskap eller ingenjörsvetenskap.
Successfully completed a basic engineering program or a Bachelor´s degree with a minimum of 180 ECTS in the areas of natural science, engineering or technology.

Ejemplos de uso para "naturvetenskap" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishAndelen underkända elever i matematik och naturvetenskap har minskat sedan 2006.
The share of low achieving pupils in maths and science has been declining since 2006.
SwedishSärskild tyngd bör läggas på grundläggande kompetens inom läsning, matematik och naturvetenskap.
Specific emphasis should be put on basic skills in reading, mathematics and science.
SwedishUnga människor har avråtts från att studera tekniska ämnen eller naturvetenskap.
This is down to the fact that our young people have been discouraged from studying engineering and natural sciences.
SwedishNaturvetenskap är ett viktigt stöd för den offentliga forsknings- och miljöpolitiken.
Science has a very important role to play in supporting public policy in the research and environmental sectors.
SwedishDen tematiska arbetsgruppen för matematik, naturvetenskap och teknik har dessutom redan inrättats.
Moreover, the thematic working group on maths, science and technology has already been established.
SwedishVi bör arbeta för ett närmande mellan naturvetenskap och humaniora, hur svårt det än kan förefalla.
We must bring the exact and the theoretical sciences close together, however difficult that may seem.
SwedishTobias tillhör Avdelningen för kommunikations- och transportsystem vid Institutionen för teknik och naturvetenskap.
Johan researches the link between risk perceptions and risk management in technical systems.
SwedishNågon som han tycker är enklare att hitta inom naturvetenskap och teknik, men lite svårare inom medicinen.
It’s something he thinks is simpler to find in science and technology, but a little harder in medicine.
SwedishSe även under rubriken Teknik och naturvetenskap.
Cognition - Information systems development – Statistics.
SwedishDessa program är 2-åriga påbyggnader till din kandidat eller högskoleingenjörsexamen med examen inom naturvetenskap eller teknik.
These programs are 2-year additions for your Bachelor degree in science or technology.
SwedishOpponent är universitetslektor Stefan Engevall, Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Linköpings universitet.
Opponent is Senior Lecturer Stefan Engevall, Department of Science and Technology, Linköping University.
SwedishJag heter Albin Nilsson och kommer från Örnsköldsvik, där jag läste teknikprogrammet med inriktning mot naturvetenskap.
My name Albin Nilsson and comes from Örnsköldsvik, where I studied technology program with a focus on science.
SwedishInstitutionen för teknik och naturvetenskap, ITN
SwedishVi ungrare har ett relativt litet hemland, men vi kan stoltsera med 50 nobelpristagare, huvudsakligen inom naturvetenskap.
We Hungarians belong to a relatively small nation, but we are proud to have 50 Nobel Prize winners, mostly in the natural sciences.
SwedishFör att vi ska kunna utveckla ett kunskapsbaserat samhälle måste dessutom våra barn bli bättre på naturvetenskap, matematik och teknik.
Moreover, in order to develop a knowledge-based society, we need our children to be better at science, maths and technology.
SwedishDet gjordes större framsteg inom naturvetenskap än inom matematik och andelen underkända är i dag lägre inom naturvetenskap än inom matematik.
There was more progress in science than in maths and the share of low achievers is today lower in science than in maths.
SwedishVi ger seminarier i naturvetenskap, och dessa män väljer att komma till våra seminarier istället för att titta på TV eller lyfta vikter.
We give science lectures, and the men here are choosing to come to our science lectures instead of watching television or weightlifting.
SwedishDet är också mycket viktigt att vidta effektiva åtgärder för att öka den kvinnliga representationen inom naturvetenskap och naturvetenskaplig forskning.
It is also essential to adopt effective measures to increase the representation of women in science and scientific research.
SwedishDetta skulle vara ett oberoende organ, som skulle ledas av vetenskapsmän och akademiker och dela ut stipendier för naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap.
This would be an independent body, run by scientists and academics and providing grants for science, engineering and social sciences.
SwedishÅsa är doktorand inom kvantitativ logistik och tillhör avdelningen Kommunikations- och transportsystem vid Institutionen för teknik och naturvetenskap.
Kayvan is a Ph.D. student in Information System Development at the Department of Management and Engineering, Information System division at Linköping University.