Cómo se dice "omsättning" en inglés

SV

"omsättning" en inglés

volume_up
omsättning {gén. com.}

SV omsättning
volume_up
{género común}

1. general

omsättning (también: pengar, cirkulation, omlopp, spridning)
volume_up
circulation {sustantivo}
Av begripliga skäl är problemet med olaglig omsättning av skattepliktiga varor särskilt aktuell.
For understandable reasons, the problem of the illegal circulation of excisable goods is particularly topical.

2. economía

omsättning
volume_up
turnover {sustantivo}
Det är oacceptabelt att inte ha en jämlik omsättning av varor mellan EU och Japan.
It is unacceptable to have unequal commodity turnover between the EU and Japan.
Det är ett litet steg som motsvarar mindre än 0, 5 procent av spannmålssektorns omsättning.
It is a small step which corresponds to 0.5 % of the cereal sector's turnover.
Tv är en viktig industri, med en omsättning som beräknas uppgå till 62 miljarder euro årligen.
TV is an important industry, with turnover estimated at EUR 62 billion per annum.

3. negocios

omsättning
volume_up
turnover {sustantivo}
Det är oacceptabelt att inte ha en jämlik omsättning av varor mellan EU och Japan.
It is unacceptable to have unequal commodity turnover between the EU and Japan.
Det är ett litet steg som motsvarar mindre än 0, 5 procent av spannmålssektorns omsättning.
It is a small step which corresponds to 0.5 % of the cereal sector's turnover.
Tv är en viktig industri, med en omsättning som beräknas uppgå till 62 miljarder euro årligen.
TV is an important industry, with turnover estimated at EUR 62 billion per annum.

4. finanzas

omsättning (también: byte, utbyte, byteshandel, konvertering)
volume_up
swap {sustantivo}
Samtidigt måste vi emellertid påpeka att det under 1990-talet har skett en 25-faldig ökning av omsättningen när det gäller derivataffärer som " swappar ", optioner osv.
At the same time, though, we must note that during the course of the nineties we were dealing with a twenty-five-fold turnover increase in derivative trading such as swaps, options and so on.

Ejemplos de uso para "omsättning" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishHos Pepsi kom två tredjedelar av deras ökade omsättning från deras nyttigare mat.
At Pepsi, two-thirds of their revenue growth came from their better foods.
SwedishDen svarar för två miljoner människors sysselsättning och för en omsättning på 200 000 miljoner euro.
The jobs of 2 000 000 people and total revenues of EUR 200 billion depend on it.
SwedishGränsen är ännu inte nådd för dess omsättning, så det finns inte ens något behov av en ökning.
The transaction limit has not yet been reached, so there is not even any need for the increase.
SwedishViska göra allt vi kan för att få till stånd en snabb omsättning och en modernisering av bilar i Europa.
We must do all we can to bring about the rapid conversion and modernisation of European cars.
SwedishJag tror att detta kommer att vara mycket lärorikt för industrin, och att det även kan leda till en ökning av dess omsättning.
I believe that this will greatly benefit them and can also boost their returns.
SwedishÄven frågan om nödnumren och deras omsättning i praktiken har jag redan svarat på en gång, herr van Velzen.
I have also already answered the question on emergency numbers and their implementation, Mr van Velzen.
SwedishDet motsvarar New York-börsens omsättning.
That is about the size of the New York Stock Exchange.
SwedishTobakssmugglingen är ett allvarligt hot mot små lokalbutiker som får en stor del av sin omsättning från handeln med tobak.
Tobacco smuggling is undermining small local shopkeepers who rely heavily on the trade generated by tobacco.
SwedishDe 90 kommersiella grödor i världen som är beroende av pollinering genererar en omsättning på omkring 30 miljarder pund om året.
The 90 commercial crops grown worldwide which rely on pollination generate around GBP 30 billion a year.
SwedishÅr 2000 stod dessa för en miljon arbetsplatser i nio medlemsstater och med en omsättning på drygt 40 miljarder euro.
In 2000, they accounted for a million jobs in nine Member States and investments to the tune of over EUR 40 billion.
SwedishVi tycker inte ens att vi har rätt att förlänga dessa kontrakt, det är alltså med andra ord en snabb omsättning av know-how också.
We are not authorized to extend these contracts, so in other words, know-how also flushes through quickly.
SwedishDenna auktoritet har skakats om och försvagats delvis genom teorin om förebyggande och ensidigt krig och dess omsättning i praktiken.
That authority has been shaken and weakened partly by the theory and practice of preventive and unilateral war.
SwedishI april hade vi också en gigantisk omsättning av den portugisiska statsskulden - ytterligare 20 miljarder euro som man tvingades omsätta.
In April, we also have a massive rollover of Portuguese debt - another EUR 20 billion that has to rolled over.
SwedishDenna utveckling påvisades i samband med utvärderingen av reformpaketets omsättning i praktiken.
This development was referred to when we assessed the implementation of the reform package.
SwedishTrävaruindustrin ger totalt två miljoner arbetstillfällen, mestadels inom små och medelstora företag, och har en omsättning på 300 miljarder euro.
The timber industry provides a total of 2 million jobs, mainly in SMEs, and creates revenue of EUR 300 billion.
Swedishkonsumtionsvaror med snabb omsättning
SwedishUnder året investerades 16,1 procent (14,9) av koncernens omsättning i forskning och utveckling inom såväl hårdvara som mjukvara.
During the year, 16.1 percent (14.9) of consolidated sales were invested in research and development in both hardware and software.
SwedishNär allt kommer omkring talar vi om mindre företag som transporterar högst tio passagerare och vars omsättning inte är så stor.
After all, we are talking about smaller undertakings that transport at the most tens of passengers and whose turnovers are not so huge.
SwedishFör det första om skattebedrägeriet, speciellt inom ett konkret område, nämligen gemenskapsintern omsättning och omsättning som omfattar tredje part av mervärdesskatt.
The first is the issue of tax fraud in a specific area, that of VAT in intra Community and triangular operations.
SwedishOmsättning per anställd