SV passage
volume_up
{género común}

passage (también: avsnitt, episod, resa, öppning)
volume_up
passage {sustantivo}
Se det som en passage (eller kanal) som dina kunder går genom för att nå omvandlingen.
Think of it as a passage (or funnel) through which your customer reaches the conversion.
Men jag skall gärna läsa ifrågavarande passage för er ur Amsterdamfördraget.
I am happy to read out the relevant passage from the Amsterdam Treaty again.
En passage i intervjun förbryllade mig dock.
I found one passage in this interview puzzling, however.
passage (también: trång passage, pass)
volume_up
defile {sustantivo}
passage (también: hall, förhall, lobby)
volume_up
lobby {sustantivo}
volume_up
pass {sustantivo}
Nu ser det ut som passagen Canfranc kommer att öppnas, men för närvarande finns det ingenting mer än dessa två passager.
It now seems that there is going to be a pass at Canfranc but, for the moment, there are just those two passes.
Det finns trånga passager som är mycket utsatta för miljöutsläpp.
There are narrow passes which are under considerable pressure from environmentally damaging emissions.
Kommissionen beräknar att vi från och med nu till år 2010 måste underlätta passage av ytterligare 100 miljoner tonnage mellan Iberiska halvön och övriga Europa.
The Commission believes that, between now and 2010, we must provide a pass for a further 100 million tonnes between the Iberian Peninsula and the rest of the European continent.
passage (también: väg, genomgång)
volume_up
passage way {sustantivo}

Sinónimos (sueco) para "passage":

passage

Sinónimos (inglés) para "passage":

passage

Ejemplos de uso para "passage" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishOch det blev som en passage till samhället, folk kom in och sade, "Vad f-?
And it became a gateway to the community. ~~~ People would come in and say, "What the --?
SwedishProtokoll om medlemsstaternas yttre förbindelser i fråga om passage av yttre gränser
Protocol on external relations of the Member States with regard to the crossing of external borders
Swedishsäkerställa kontroll av personer och en effektiv övervakning i fråga om passage av de yttre gränserna,
carrying out checks on persons and efficient monitoring of the crossing of external borders;
SwedishI artikel 159 finns det en passage om betänkanden som rör lagstiftning.
Rule 159 refers at one point to legislative reports.
SwedishPassage av de yttre gränserna och Schengensamarbetets utveckling
SwedishFörteckning över resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna och i vilka en visering kan införas (
List of travel documents entitling the holder to cross the external borders and which may be endorsed with a visa (
SwedishFör ett år sedan var jag föredragande för yttrandet från utskottet för utveckling för betänkandet om passage av yttre gränser.
A year ago I was draftsman for the Committee on Development on the report about the crossing of external borders.
SwedishTill följd av dessa svårigheter har bland annat allvarliga restriktioner införts för passage över våra östliga gränser.
As a result of these difficulties, there are, among others, serious restrictions on movement across our eastern borders.
SwedishDetta uttalande, som krävs ur moralisk och historisk synpunkt, är en obligatorisk passage på vägen in i unionen.
This declaration, which is necessary from the moral and historical perspective, is an obligatory condition for Turkey's accession to the Union.
SwedishInget beslut har fattats hittills av de spanska och franska regeringarna om när denna nya passage över Pyrenéerna skulle kunna öppnas.
No decision has been taken at this stage by the Spanish and French Governments regarding when this new Pyrenees crossing could be opened.
SwedishExponeringen för denna påverkan kan ske genom inandning, intag av livsmedel, upptagning genom huden och via direkt passage, vilket är fallet vid strålning.
Exposure to these reactions may take place by breathing, by ingesting food, by absorption through the skin, or directly, as happens with radiation.
SwedishSystemet med separata kontrollstationer för medborgare som omfattas av gemenskapsrätten vid godkända övergångsställen för passage av unionens yttre gränser är helt motiverat.
The system of separate checkpoints for citizens covered by Community law at authorised points for crossing the Union’s external borders is fully justified.
SwedishSystemet med separata kontrollstationer för medborgare som omfattas av gemenskapsrätten vid godkända övergångsställen för passage av unionens yttre gränser är helt motiverat.
The system of separate checkpoints for citizens covered by Community law at authorised points for crossing the Union’ s external borders is fully justified.
SwedishDagens betänkande om passage av de yttre gränserna i samband med utvecklingen av Schengensamarbetet, och gårdagens förslag från kommissionen utgör i själva verket två sidor av samma mynt.
Today's report on crossing external borders and the development of Schengen cooperation and yesterday's proposal from the Commission are really two sides of the same coin.
SwedishDagens betänkande om passage av de yttre gränserna i samband med utvecklingen av Schengensamarbetet, och gårdagens förslag från kommissionen utgör i själva verket två sidor av samma mynt.
Today' s report on crossing external borders and the development of Schengen cooperation and yesterday' s proposal from the Commission are really two sides of the same coin.
Swedish. – Detta är en uppsättning åtgärder om passage av medlemsstaternas yttre gränser som behandlar personkontroller vid dessa gränser, något som jag anser vara helt motiverat.
. – This is a set of measures on crossing the external borders of the Member States, and which is concerned with checks on individuals at these borders, which I believe to be fully justified.
SwedishDetta betänkande om passage av gränserna och utvecklingen av Schengensamarbetet gäller en fråga som står i centrum för inrättandet av ett område för frihet, säkerhet och rättvisa.
This report on crossing external borders and the development of Schengen cooperation touches on a subject at the very heart of the creation of an area of freedom, security and justice.
Swedish. – Detta är en uppsättning åtgärder om passage av medlemsstaternas yttre gränser som behandlar personkontroller vid dessa gränser, något som jag anser vara helt motiverat.
   . – This is a set of measures on crossing the external borders of the Member States, and which is concerned with checks on individuals at these borders, which I believe to be fully justified.