Cómo se dice "praxis" en inglés

SV

"praxis" en inglés

volume_up
praxis {gén. com.}
EN

"praxis" en sueco

volume_up
praxis {sustantivo}

SV praxis
volume_up
{género común}

1. negocios

praxis (también: åtgång)
volume_up
usage {sustantivo}

2. Otros

praxis (también: vana, bruk, träning, övning)
volume_up
practice {sustantivo} [GB]
Det är vedertagen praxis att vi använder motpartens geografiska namn.
It is established practice that we use the geographic names of counterparts.
Praxis bör naturligtvis återspegla detta juridiska konstaterande.
What happens in practice should naturally reflect this legal interpretation.
Det är endast en sådan åtgärd som kommer att avskräcka denna praxis i framtiden.
It is only such action which will discourage this practice in the future.
praxis (también: vana, bruk, kund, kunder)
volume_up
custom {sustantivo}
Om vi har en praxis i arbetet är det bättre att låta det få vara en praxis och inte nödvändigtvis ändra bestämmelserna.
I am somewhat afraid because if we have a custom, then it is better to keep it as a custom and not necessarily change the rules.
Är det praxis hos kommissionen att funktionärerna vid fackföreningarna för kommissionens anställda avlönas med EU-medel?
Is it the custom in the Commission for officials of Commission staff trade unions to be paid a salary out of EU funds?
Det skulle vara emot alla sedvanor och all praxis så som det står förklarat i arbetsordningen.
That would be against all the practices and customs set out in the Rules of Procedure.
praxis (también: vana, bruk, träning, övning)
volume_up
practise {sustantivo} [EEUU]
Området har varit en modell för god praxis, och har varit till stor nytta för samhället.
This area has been a model of good practise and has served a community very well.
Praxis att åtala och frihetsberöva alla människor som anses utgöra ett hot mot regeringen måste upphöra.
The practises of charging and detaining any persons viewed as a threat to the Government must end.
Jag vill uppmana revisionsrätten att undersöka praxis i medlemsstaterna.
I should like to call upon the Court of Auditors to investigate what is practised in the Member States.
praxis (también: praktik, övning, exempelsamling)
volume_up
praxis {sustantivo}
I: "Förvaltning och medborgarskap i förändring: Etablerad praxis och kritiska perspektiv", red.
I: "Förvaltning och medborgarskap i förändring: Etablerad praxis och kritiska perspektiv", red.
I praktiken finns ju en praxis som har utvecklats under många år i EG-domstolen, samtidigt som en rad medlemsländer inte har förändrat sina grundlagar enligt denna praxis.
In reality a praxis has evolved over many years in the EEC Courts while a number of Member States have not changed their fundamental law in line with this praxis.
praxis (también: uppgift, vana, bruk, användning)
volume_up
use {sustantivo}
Det är vedertagen praxis att vi använder motpartens geografiska namn.
It is established practice that we use the geographic names of counterparts.
Bästa praxis inom regionalpolitiken och hinder för användning av strukturfonderna (
Regional policy best practice and obstacles to use of Structural Funds (
Europatäckande koordination, som tar hänsyn till erfarenheter och god praxis i de ledande länderna.
Europe-wide coordination, making use of the experience and good practices of leading countries.
praxis
volume_up
common practice {sustantivo}
Det är redan gängse praxis att förklara att en asylansökan är? uppenbart grundlös?.
Declaring that a request for asylum is 'clearly unfounded ' is already common practice.
Förrengöring bör bli allmän praxis så att det blir genomförbart.
Pre-cleaning should be made common practice so that it becomes practicable.
Det är redan gängse praxis att förklara att en asylansökan är ?uppenbart grundlös?.
Declaring that a request for asylum is 'clearly unfounded' is already common practice.

Sinónimos (sueco) para "praxis":

praxis

Sinónimos (inglés) para "praxis":

praxis
English

Ejemplos de uso para "praxis" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishNi har inte ändrat praxis beträffande vad som är tillåtligt och vad som inte är det.
You certainly have not changed your policy on what is admissible and what is not.
SwedishPå vilka sätt anser rådet att konventionen skulle kunna förbättras i praxis?
in which practical ways does the Council believe that the BTWC could be improved?
SwedishDet finns en betydande skillnad mellan nationell praxis i de 25 medlemsstaterna.
There are significant differences between national practices in the 25 Member States.
SwedishKan den tänka sig en mekanism med vars hjälp god praxis kan delas och uppmuntras?
Can it envisage a mechanism through which best practices can be shared and encouraged?
SwedishI stället kan de vidareutveckla befintlig bästa praxis i vissa medlemsstater.
Rather, they should draw on existing best practices in some Member States.
SwedishVi måste ge makt åt konsumenten att studera, att informera samt att utbyta bästa praxis.
We must give the consumer the power to study, inform and share best practices.
SwedishDärför är det ytterst viktigt att god praxis respekteras i medlemsstaterna.
That is why it is profoundly important to respect good practices in the Member States.
SwedishEn kartläggning av de olika nationella regelverken och praxis har gjorts under våren.
A survey of the various national rules and practices was carried out during the spring.
SwedishEtt sådant förfaringssätt skulle även gälla rutiner och praxis vid utfärdande av visum.
Such a process would also cover procedures and practices for issuing visas.
SwedishJag anser att utbyte av information och god praxis är en central aspekt i det här avseendet.
I think that sharing information and good practices is essential in this regard.
SwedishAnnars kommer EU:s goda praxis att snedvrida konkurrensen och göra medborgarna besvikna.
If not, the EU's good practices will distort competition and disappoint its citizens.
SwedishHar kommissionen erhållit signaler angående liknande praxis i andra delar av Europa?
Has the Commission received information about similar practices in other parts of Europe?
SwedishDenna goda praxis sträcker sig mycket längre än information till och samråd med arbetstagare.
Those good practices go well beyond the information and consultation of workers.
SwedishÅ ena sidan finns bekymmer för att man tvingas ändra nationell praxis för snabbt.
On the one hand, there is the worry that national practices will have to change too quickly.
SwedishÄven detta har reglerats så att det närmar sig praxis och medborgarna.
The amendments have also made this provision more practicable and realistic.
SwedishFiske av tonfisk hör till de typer av fiske som drabbas svårast av denna olagliga praxis.
Tuna fishing is one of the types of fishing worst affected by these illegal practices.
SwedishMedlemsstaterna är mycket olika, liksom deras praxis och traditioner.
The Member States are very different, as are their practices and traditions.
SwedishDe planerade standarderna ska baseras på den bästa praxis som identifierats i hela EU.
The standards envisaged must be based on the best practices identified throughout the EU.
SwedishJag har således röstat för detta betänkande, som syftar till att begränsa denna praxis.
Therefore, I have voted in favour of this report, which aims to restrict these practices.
SwedishDen brokiga praxis som råder i olika medlemsländer är inte till gagn för patienten.
The wide range of practices in the various Member States is not in the interests of patients.