Cómo se dice "pris" en inglés

SV

"pris" en inglés

EN
EN

SV pris
volume_up
{neutro}

1. general

pris (también: belöning, dom, stipendium, skadestånd)
volume_up
award {sustantivo}
Givetvis känner jag mig mycket hedrad att få detta pris, men jag ser det inte bara som ett personligt pris.
Obviously, I was very honoured to achieve this award, but I see it not just as a personal award.
Vi borde införa ett Europaparlamentets pris för detta.
We should introduce a European Parliament award for that.
Att tjänar pengar på att göra film är bättre än att få pris.
Making money from movies... is better than winning an award.
pris (también: belöning, skatt, fynd, lön)
volume_up
prize {sustantivo}
Detta tilldelade i dagarna Stremkovskaja sitt pris för mänskliga rättigheter.
It recently awarded Stremkovskaya its prize for human rights.
För ett år sedan gick detta pris mycket motiverat till ordförande Xanana Gusmão.
A year ago, this prize was, in fact, conferred on President Xanana Gusmão.
Detta pris förpliktigar Europaparlamentet att noga övervaka situationen i Vitryssland.
This prize commits the European Parliament to detailed monitoring of the situation in Belarus.
pris
volume_up
damage {sustantivo} [GB]
Men det blir till priset av ett stort antal oskyldiga offer, och stora skador i och kring Irak.
It will, however, be at the cost of many innocent victims and significant collateral damage in Iraq and the surrounding area.
För det tredje anser jag att den skadar samhället eftersom den förmedlar budskapet att det enda syftet är att vinna till varje pris.
Thirdly, I believe it damages society because it instils the notion that winning at all costs is the only purpose.
Piratverksamheten skadar den utländska sjöfarten och priserna för den inhemska befolkningen som knappt har råd med kläder, skor eller kosmetiska produkter längre.
Piracy damages foreign shipping and leads to ruinous prices for locals, who can now hardly afford clothes, shoes and cosmetics.
pris (también: lovord, beröm)
volume_up
praise {sustantivo} (expression of approval)
Detta är i alla fall fallet, när vi i skåltal prisar deras betydelse för den ekonomiska utvecklingen och för sysselsättningen.
At any rate, that is true whenever we raise our glasses in praise of their importance to economic development and employment.
Människorna här prisar Amsterdamfördraget för att mänskliga rättigheter nu förs in i fördragen.
People here praise the Amsterdam Treaty for the fact that now human rights will be brought into the treaties.
Men hur mycket vi än prisar mångfalden i teorin, lyckas vi tyvärr ofta inte respektera den i praktiken.
However, as much as we praise diversity in theory, unfortunately often we fail to respect it in practice.
pris (también: tal, grad, belopp, frekvens)
volume_up
rate {sustantivo}
Om det bara var en fråga om växelkurs, skulle även priserna gå ned då växelkursen sjönk.
If it were only a question of the exchange rate, then prices should also go down with exchange rate variables.
Räntesatsen är 6,25%, priset ligger på 100,0123 enheter.
The rate of interest is 6.25 %, the price is 100.0123 units.
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
volume_up
charge {sustantivo}
Å andra sidan är det nu återigen inte så att vi måste sätta ett pris om det inte är nödvändigt.
On the other hand, we should not make a charge if it is not necessary.
På turistattraktioner måste besökare från andra länder ibland betala ett högre pris än landets invånare.
Tourist attractions sometimes charge visitors a higher price than local residents.
The support cannot be free of charge.
pris (también: mugg, behållare, burk, kokkärl)
volume_up
pot {sustantivo}
pris
volume_up
price {sustantivo}
För närvarande står producenternas pris inte i relation till konsumenternas pris.
At present, the producer price bears no relation to the consumer price.
Prisstabilitet till varje pris, också till priset av stigande arbetslöshet!
Price stability at any price, even at the price of increasing unemployment!
Pris: priset (köppriset) på värdepapperet per 100 valutaenheter nominellt värde.
Price: the price (purchase price) of the security per 100 currency units of par value.

2. "i tävling"

pris
volume_up
ribbon {sustantivo} [EEUU] (in competition)

Sinónimos (sueco) para "pris":

pris

Ejemplos de uso para "pris" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishLängre fram undrade vi faktiskt om vi hade gjort rätt som tilldelade henne detta pris.
We did wonder at one point later on whether we had actually done the right thing.
SwedishDe kräver till varje pris en kompromiss kring en minsta gemensam nämnare.
They are calling, at any cost, for a compromise to the lowest common denominator.
SwedishVi måste undvika fientligheter och till varje pris förhindra att krig bryter ut.
We must avoid hostilities and stop war breaking out again at all costs.
SwedishDet är ett under att vi kan förverkliga ett så högt ideal till ett så lågt pris.
It is amazing that we can achieve such a high ideal at such a low cost.
SwedishDenna frihet är en av demokratins fundament och vi måste försvara den till varje pris.
This freedom is one of the pillars of democracy and we must defend it at all costs.
SwedishOm vi inte lyckas med det kommer vi att tvingas betala ett mycket högt pris.
Unless we are able to do that, we are going to have to pick up a huge bill.
SwedishDet måste också till varje pris förhindras att konsumenten blir vilseledd vid inköpet.
Misleading the consumer at the time of purchase must also be prevented at all costs.
SwedishEuropa har betalat ett högt pris för den diktatur som 80 miljoner européer påtvingats.
Europe has paid dearly for the dictatorship imposed on 80 million Europeans.
SwedishFör att möta resenärernas krav handlar det om ökad tillgänglighet och om lägre pris.
Satisfying the passengers' demands calls for increased accessibility and lower prices.
SwedishEtt barns rätt att ha tillgång till båda sina föräldrar måste skyddas till varje pris.
A child's right of access to both parents should be protected at all costs.
SwedishVi måste ge amerikanerna intrycket att vi inte till varje pris är beroende av dem.
We need to give the Americans the impression that we are not necessarily reliant on them.
SwedishVi vill naturligtvis ha en kompromiss med rådet, men inte till vilket pris som helst.
We do want a compromise with the Council, of course, but not at all costs.
SwedishLönsamhet till varje pris strider mot broderskap och social sammanhållning.
Profitability at all costs means going against fraternity and against social cohesion.
SwedishEtt inbördeskrig i Libyen verkar ligga oroväckande nära och måste undvikas till varje pris.
A civil war in Libya seems worryingly imminent and must be avoided at all costs.
SwedishFör att möta resenärernas krav handlar det om ökad tillgänglighet och om lägre pris.
Satisfying the passengers ' demands calls for increased accessibility and lower prices.
SwedishDet är nästan som om kommissionen varit frestad att sluta avtal till vilket pris som helst.
It is almost as though the Commission were tempted to close the deal at any cost.
SwedishDet bör undvikas och till varje pris bestraffas på strängast möjliga vis.
It should be avoided at all cost and should be punished in the harshest possible way.
SwedishKravet på avskaffande av opt-outen till varje pris blev en helig ko.
The insistence on the removal of the opt-out at all costs became a sacred cow.
SwedishDetta är också det pris man får betala för terroristbekämpningens verkliga effektivitet.
This is one of the costs of a genuinely effective fight against terrorism.
SwedishDet sätter jag högt pris på, som det kommer från ett sydligt beläget nordligt land.
Coming from a southern northern country, I appreciate this very much.