SV rimligt
volume_up
{adverbio}

rimligt (también: rimligtvis, rimligen, skäligen)
Det föreslår en rimligt generös överenskommelse med São Tomé och Príncipes regering.
It proposes a reasonably generous settlement with the government of Sao Tomé and Principe.
Vi försöker på ett rimligt och förståndigt sätt att garantera förenlighet mellan systemen.
We are reasonably and sensibly seeking to ensure compatibility between schemes.
I den gemensamma ståndpunkten fastställs rimligt långsiktiga reduktionsmål för medlemsstaterna.
The common position provides for reasonably long-term reduction targets for the Member States.
rimligt
volume_up
justly {adv.}
rimligt (también: nog, förmodligen, troligen, antagligen)
volume_up
likely {adv.}

Sinónimos (sueco) para "rimlig":

rimlig

Ejemplos de uso para "rimligt" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishDet är rätt och rimligt att även använda detta tydliga och otvetydiga språk här.
It is right and appropriate to use that clear and unambiguous language here as well.
SwedishDet vore inte rimligt att utarbeta allmänna abstrakta kriterier för detta ändamål.
It would not make sense to define general abstract criteria to this effect.
SwedishVi måste ifrågasätta om det här tillvägagångssättet är rimligt och ändamålsenligt.
We must question the proportionality and the expedience of this approach.
SwedishLikväl är det rimligt att vidta gemensamma grundåtgärder på säkerhetsområdet.
It does, nevertheless, make sense to take joint basic measures in matters of security.
SwedishDet är rätt och rimligt att visa att vi är ansvarskännande och kan ställas till svar.
It is right and appropriate to show that we are responsible and accountable.
SwedishDärför är det rimligt att ge medlemsstaterna 24 månader på sig, i stället för bara 18.
Accordingly, it makes sense to give the Member States 24 months rather than only 18.
SwedishDet är inte rimligt att stödja demokrati i söder genom att försvaga densamma i öster.
It does not make sense to support democracy in the South by weakening it in the East.
SwedishJag tycker att det är fullständigt rimligt och att vi alla borde stödja detta.
I believe that that makes complete sense and we should all support it.
SwedishAtt butiker har öppet vissa söndagar under året är fullständigt rimligt här.
Opening shops on certain Sundays in the year makes complete sense here.
SwedishDärför är det rimligt att inrätta en avdelning för fredsbevarande insatser.
For this reason, it makes sense to establish a peacebuilding department.
SwedishDet är inte rimligt att det rika EU konkurrerar ut fattiga bönder i Afrika.
It is unreasonable for the rich EU to force out poor farms in Africa through competition.
SwedishDet är med andra ord inte rimligt att fråga mig vad det handlar om.
So it is a little bit difficult then to question me as to what this is all about.
SwedishDet är helt orimligt och inte ett rimligt sätt att använda EU-medel på.
It is quite unreasonable and does not constitute a proper use of EU funds.
SwedishJag menar att det verkar rimligt att vi inkluderas i högnivågruppens arbete.
I think that it would make sense for us to be included in the work of this high-level group.
SwedishDet är rimligt att vi vill ha mer information om dessa oegentligheter.
We are surely justified in wanting to hear details of these improprieties.
SwedishDärför är det rimligt att göra ansträngningar för att främja tillväxt och konkurrenskraft.
For that reason, efforts to promote growth and competitiveness make sense.
SwedishFör det första vill vi ha en energipolitisk linje som garanterar ett rimligt pris för energin.
Firstly, we want an energy-policy approach that ensures energy is affordable.
SwedishOm bördan vore rimligt fördelad över hela EU skulle det inte finnas något problem alls.
If the burden were sensibly spread across Europe then there would not be a problem at all.
SwedishDet är inte rimligt och jag hoppas att kommissionsledamoten lyssnar på dessa synpunkter.
It does not make sense, and I hope the Commissioner hears these views.
SwedishJag vet att ni är en mästare i diplomati, men ett svar vore ändå rimligt.
I know you are a master of diplomacy, but a response would be most appropriate in this case.