SV stoppa
volume_up
{verbo}

1. general

stoppa (también: avbryta, stänga av, hindra, upphöra)
Vi kan inte stoppa halvvägs och vi kan inte heller stoppa trekvartsvägs.
We cannot stop halfway and we cannot stop three-quarters of the way either.
(HU) Det enda sättet att stoppa klimatförändringarna på är att stoppa avskogningen.
(HU) We can only stop climate change if we also stop deforestation.
(EN) Stoppa massakern, stoppa kränkningarna av de medborgerliga rättigheterna, stoppa hoten mot Dalai Lama!
Stop the massacre, stop the violation of civil liberties, stop the intimidation of the Dalai Lama!
stoppa (también: hindra, hejda, fängsla, anhålla)
Vi måste stoppa denna nyckfulla utveckling medan det ännu finns tid.
We must arrest this wayward trend while there is still time.
I detta uttalande vill jag instämma, även när det gäller åtgärder för att stoppa klimatförändringarna.
I agree with her statement, including the parts of it concerning measures to arrest climate change.
Jag skickades till detta parlament för att göra mitt bästa för att stoppa ytterligare EU-förordningar eller mildra deras effekt.
I was sent to this Parliament to use my best endeavours to arrest the march of EU regulations or mitigate their effect.
Både rådet och parlamentet kan stoppa lagförslaget under denna sista behandling.
Both the Council and the Parliament can block the legislative proposal at this final reading.
Parlamentet har makt att stoppa ett lagförslag om det inte är överens med rådet.
Parliament has the power to block the proposed legislation if it cannot agree with the Council.
För det kan väl inte vara så att lagarna är till för att stoppa, förstöra och utpressa varandra?
Surely laws are not there for us to block, disrupt or blackmail one another?
stoppa (también: hejda, stämma)
Men dessa butiker arbetar på ett sätt som gör att man inte lyckats stoppa hotet från de dödliga drogerna.
However, due to the way in which these stores operate, this has failed to stem the threat of lethal drugs.
Den läxan var att i före detta Jugoslavien går våld bara att stoppa med militära instrument.
This lesson was that in the former Yugoslavia violence can only be stemmed with military force.
Tjänsteleverantörer måste garantera nätverkets säkerhet, skydda användarnas personuppgifter och stoppa strömmen av så kallad skräppost.
Service providers must ensure security of the network, protect users' personal data and stem the flood of so-called spam.
stoppa (también: hälla, komma av sig, lura, fästa)
I was just gonna stick it in the microwave.
Om jag vill ha en snurrande svans, låt oss plocka en motor, sätta lite modellera på den, stoppa på den, och vi har snurrande.
If I want a spinning tail, let's grab a motor, put some play-dough on it, stick it on and we have spinning.
Stoppa in dom här jävla pinnarna där bak.
Put these fucking sticks in the boot.
stoppa (también: hindra, spärra av, blockera, spärra)
stoppa (también: hejda, tygla, kontrollera, bromsa)
Kontroller av flygplatser, bagage, data- och telesystem är viktiga och kan förbättras för att stoppa terroraktioner.
Controls at airports, baggage checks and data and telecommunications systems are all important and they can all be improved in an attempt to put a stop to terrorist activity.
Tänk också på att vi kan stoppa betalningen för eventuella utestående checkar för konton som har inaktiverats på grund av ogiltig klickaktivitet.
Please also note that we place stop payments on any outstanding checks for accounts that have been disabled for invalid click activity.
Som det konstateras i betänkandet är uppmuntrandet av utvecklingen från öregionernas egna utgångspunkter den enda metoden för att stoppa ungdomarnas utflyttning.
As the report states, a stimulus to development founded on the unique identity of the island regions themselves is the only way to check the exodus among young people.
stoppa (también: lägga, applådera, slå, slå ihop)
stoppa (también: avbryta, skära av, isolera, avstänga)
Därför har EU antagit lagstiftning för att förhindra penningtvätt och stoppa finansieringen av brottslighet och terrorism.
For this reason, and to cut off the funding of criminal and terrorist organisations, the EU has brought in legislation to prevent money laundering.
För det andra måste vi stoppa allt ekonomiskt stöd, som går direkt till regeringens kassakistor och som sedan används för att finansiera kriget.
Second, we must cut off financial aid, which goes directly into the government's coffers and is then used to fund war chests.
stoppa
stoppa (también: avspisa)
stoppa (también: fylla, pressa, störa, blockera)
Du behöver lägga en sten där inne...... och stoppa det.
We need you to take a pebble inside there... and jam the gears.
Vi har just träffat Nazanin Afshin-Jam, som är en människorättsledare som arbetar för att stoppa avrättningar av barn.
We have just met with Nazanin Afshin-Jam, who is a human rights leader who focuses on ending child executions.
stoppa (también: stoppa skepp)
stoppa (también: traska, tassa, vaddera, madrassera)
stoppa (también: hejda, komma ikapp, läxa upp)
Vi måste nu föra ett annat slags politik, ha ett annat slags beslutsamhet, för att stoppa denna ändlösa kris där det har uppstått ett dödläge.
We now need to apply a different policy, a different sort of decisiveness, in order to stop this endless, stalemate of a crisis.
stoppa (también: hejda, stilla)
stoppa (también: fylla)
stoppa
stoppa (también: fodra, vaddera)

2. "flödet av blod eller tårar"

stoppa (también: stilla, hämma)

3. "i ngt"

stoppa (también: kavla, vika)

4. coloquial

stoppa (también: skjuta, knuffa, knuffas, skuffas)

Ejemplos de uso para "stoppa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishJag måste rensa akvariet, ta ut alla fiskarna...... stoppa dom i påsar, och...
I had to clean the tank myself, take all the fish out... put 'em in bags, and...
SwedishEmellertid kan man genom dessa åtgärder bara lindra krisen men inte stoppa den.
However, these measures can only alleviate the crisis, but cannot end it altogether.
SwedishMed denna kompromiss har vi sett till att stoppa trenden inom luftfartssektorn.
With this compromise we have succeeded in stopping the trend in the aviation sector.
SwedishVi kommer ju inte att lyckas stoppa den, men vi behöver lämpliga garantier.
We will certainly not succeed in stopping it, but we need appropriate guarantees.
SwedishDetta är mycket viktigt om vi skall se till att stoppa uttunningen av ozonlagret.
This is very important if we are to ensure a halt to the depletion of the ozone layer.
SwedishLåt oss göra ett par politiska uttalanden, men utan att stoppa processen i onödan.
Make some political statements, but let us not hold this up unnecessarily.
SwedishInnan denna dröm förvandlas till en mardröm måste vi stoppa denna process.
Before this dream turns into a nightmare, we must call a halt to this process.
SwedishVi måste stoppa förlusten av den biologiska mångfalden.
(NL) Mr President, we cannot permit ourselves to ignore the loss of biodiversity.
SwedishDen europeiska byrån Frontex har bidragit till att stoppa tusentals illegala invandrare.
The European agency Frontex has helped to halt thousands of illegal immigrants.
SwedishI Finland används truppminor endast och enbart vid kristillstånd för att stoppa anfall.
Infantry mines are used in Finland only in crisis situations to halt an aggressor.
SwedishDär lyckas polisen sedan lång tid bara stoppa 10 procent av narkotikahandeln.
For a long time only 10 % of the drug trade has been caught by the police.
SwedishVi kan inte längre stoppa den, men vi kan hoppas och arbeta på att bemästra den.
We can no longer prevent it, but we can hope and strive to control it.
SwedishVi måste således göra allt för att stoppa den aktuella branden så snabbt som möjligt.
So we must do everything possible to douse the fire as quickly as possible.
SwedishDär lyckas polisen sedan lång tid bara stoppa 10 procent av narkotikahandeln.
For a long time only 10% of the drug trade has been caught by the police.
SwedishDetta kommer dock definitivt inte att stoppa Kina och EU kommer att få nya konkurrenter.
It is a problem for the majority of industrial sectors in the whole of Europe.
SwedishIndonesien måste försöka stoppa milisen och dess aktiviteter i området.
The Indonesians must try and halt the militia and their activities in the area.
SwedishEU måste agera snabbt för att stoppa problemen med överfiske och hotade bestånd.
The EU must act quickly to put an end to the problems of overfishing and threatened stocks.
SwedishRådsordföranden Nicolas Schmit talade om att stoppa vapenleveranserna.
The President-in-Office, Mr Schmit, talked about cutting off the arms supplies.
SwedishJag välkomnar detta förslag, som syftar till att stoppa förfalskade läkemedel.
I welcome this proposal, which aims to curb falsified medical products.
SwedishSom en sista utväg utfärdar EU-delegationen demarscher för att stoppa avrättningarna.
As a last resort, the EU delegation actively carries out démarches to halt executions.