Cómo se dice "tariff" en inglés

SV

"tariff" en inglés

volume_up
tariff {gén. com.}
EN

"tariff" en sueco

volume_up
tariff {sustantivo}

SV tariff
volume_up
{género común}

tariff (también: tal, grad, belopp, frekvens)
volume_up
rate {sustantivo}
Tarifferna står och faller till exempel med sina friande egenskaper.
The rate level must be determined, for example, according to whether or not it grants discharge.
Detta är fullt tillräckligt för att understödja de allmänna uppgifterna som exempelvis en adekvat allmän postservice och en enhetlig tariff.
This is more than enough to support the public tasks, such as adequate universal provision of services and a uniform rate.
Till sist så är det min övertygelse att det inte är vi som måste ändra tarifferna.
Finally, it is my belief that it is not for us to deal with rate levels.
tariff (también: lista, tidtabell, schema, tidsplan)
volume_up
schedule {sustantivo}

Sinónimos (sueco) para "tariff":

tariff
Swedish

Sinónimos (inglés) para "tariff":

tariff
English

Ejemplos de uso para "tariff" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishDen här kombinerade nomenklaturen är en tariff- och statistiknomenklatur som används för handeln mellan medlemsstater och med tredje land.
Within the framework of the SLIM Initiative, the simplification of Intrastat has been set up as a trial project.
SwedishEtt av de problem som jag till en början hade med förslaget var att det föreföll som att man försökte kodifiera eller skapa en tariff för skydd.
One of the problems that I had with the proposal initially, was that it seemed to want to codify or create a tariff of protection.
SwedishDen här kombinerade nomenklaturen är en tariff- och statistiknomenklatur som används för handeln mellan medlemsstater och med tredje land.
This combined nomenclature is a tariff and statistics nomenclature which is used for the trade between Member States and that with third countries.
SwedishUndersökningskommittén kom till den slutsatsen att det som står i centrum för vår gemensamma inre tariff lätt kan bli föremål för bedrägerier och fel.
That committee of inquiry came to the conclusion that what is at the heart of our common internal tariff is fraud-prone and error-prone.
SwedishJag har för övrigt påpekat, och rådet stöder mig enhälligt i detta, att den tariff som Schweiz föreslagit fortfarande inte kan accepteras.
For that matter I pointed out, and I am being unanimously supported by the Council, that the levy presently proposed by Switzerland, is still not acceptable.
SwedishVissa postmyndigheter tar ut avgifter vid distribution av post från en annan medlemsstat till en tariff som inte täcker distributionskostnaderna.
Indeed, some postal administrations apply duty to the distribution of post originating in another Member State at a level which does not cover the costs of distribution.
SwedishEtt tariff only system är dock verkligen att föredra, eftersom detta alternativ medför den största respekten för handelsflödena och uppvisar den tydligaste WTO-förenligheten.
Preference should indeed be given to a tariff only system because this option respects the trading flows best and is most clearly WTO compliant.
SwedishDet kan naturligtvis föreligga en viss motsägelse mellan en enhetlig tariff och ett pris som bestäms i relation till kostnaderna, men det är en motsatsställning som bara är skenbar.
There may actually be an apparent contradiction between single tariff and price correlated with costs, but it is only an apparent contradiction.
SwedishEventuellt kan man tillfälligt komma överens om ett tullkvotssystem i enlighet med WTO, dock på villkoret att ett datum skall fastställas då tariff only system skall införas.
We could possibly agree provisionally on a tariff quota ruling that is WTO compliant, but on condition that a date is specified on which the tariff only system will be introduced.
SwedishDet rör sig om en tariff som i verkligheten ger dem rätt att avbeställa eller ändra bokningen, utan några extra avgifter, till nackdel för de personer som innehar biljetter som kan förlängas.
In practice, with this fare they can cancel or change the reservation without paying any penalties, which is not the case, however, for those with restricted tickets.
SwedishDessa rättigheter begränsas till en artificiell prissänkning, men får under inga omständigheter leda till merkostnader som överstiger en rimlig tariff, vilken fastställs i den text vi diskuterar.
These rights will be limited to artificial price lowering, but under no circumstances can this lead to additional costs to what is a reasonable fare, as defined in the texts we are debating.
SwedishVi är inte emot tariff only, herr kommissionär, vi vill bara att vi inför dessa så bryska förändringar skall vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder, då vi går från ett system till ett annat.
We are not opposed to the 'tariff only'system, Commissioner, we only wish, given these sudden changes, to take the necessary precautions when it comes to making the leap from one system to another.