Cómo se dice "tillhörighet" en inglés

SV

"tillhörighet" en inglés

SV tillhörighet
volume_up
{género común}

tillhörighet (también: egenskap, attribut, kännetecken, utmärkande drag)
volume_up
attribute {sustantivo}
tillhörighet (también: anslutning, anknytning)
volume_up
affiliation {sustantivo}
Ledamöterna är grupperade efter politisk tillhörighet, inte nationalitet.
MEPs are grouped by political affiliation, not by nationality.
Den allmänna tolkningen är faktiskt att etnisk tillhörighet omfattar nationalitet.
The general interpretation is, in fact, that ethnic affiliation embraces nationality.
Hans politiska ställning i förhållande till hans religiösa tillhörighet.
His political position on the basis of his religious affiliation, in other words.

Sinónimos (sueco) para "tillhörighet":

tillhörighet

Ejemplos de uso para "tillhörighet" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishDetta skulle öka de enskilda EU-invånarnas känsla av tillhörighet till Europa.
This will increase the individual European citizen's sense of belonging to Europe.
SwedishVissa har kritiserat det alltför stora antalet kommissionärer med socialistisk tillhörighet.
No one criticised the excessive number of Commissioners with Socialist allegiances.
SwedishUnderårigas rättigheter bör oavsett deras etniska tillhörighet få prioriterat skydd.
The rights of minors, regardless of their ethnical membership, should be ensured with priority.
SwedishMan talar alltid om hur konflikten i Fiji följer etnisk tillhörighet.
The talk is always of how the conflict in Fiji runs along ethnic lines.
SwedishNi måste glömma er egen politiska tillhörighet under dessa sex månader och föra en bred dialog.
For six months, you must forget your own political membership and hold a broad dialogue.
SwedishTerroristerna kontrollerade passagerarnas religiösa tillhörighet.
The attackers checked the passengers' religious identity.
SwedishEuron kommer tydligt att symbolisera för medborgarna deras tillhörighet till ett enat Europa.
For our fellow citizens, the euro will be a clear symbol of the fact that they belong to a united Europe.
SwedishGrupperna kunde indelas efter etnisk tillhörighet, religion, kön, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder.
The groups might be defined by ethnicity, religion, sex, sexuality, age or disability.
SwedishDet stärker känslan av tillhörighet med Europeiska unionen genom att identifiera våra gemensamma rötter.
It strengthens the sense of belonging to the European Union by identifying the roots we all share.
SwedishNär ett principiellt ställningstagande står på spel spelar en människas religion och etniska tillhörighet ingen roll.
When a position of principle is at stake, a person's religion and ethnicity do not matter.
SwedishRomerna måste också ha en känsla av tillhörighet i det samhälle de bor och acceptera dess regler och normer.
The Roma, too, must have a sense of belonging to their community and accept its rules and standards.
SwedishDetta innebär ett kraftigt uppträdande från staten mot alla orosstiftare oavsett religiös tillhörighet.
This requires firm government action against all agitators, irrespective of their religious affiliations.
SwedishEtt avtal gäller mellan mig och dig - enskilda enheter - men en pakt handlar om oss - en kollektiv tillhörighet.
A contract is between me and you - separate selves - but a covenant is about us - collective belonging.
SwedishVi har sett hur ett teoretiskt eller urvattnat medborgarskap, en vag känsla av tillhörighet, gör Europa svagare.
We have seen that theoretical or bland citizenship, some vague feeling of belonging, makes Europe weaker.
SwedishNär du frågar folk om tillhörighet, berättar de om sina mest plågsamma erfarenheter av att bli lämnad utanför.
When you ask people about belonging, they'll tell you their most excruciating experiences of being excluded.
SwedishFör första gången i den spanska demokratins historia styrs maktens tre instanser av personer med känd politisk tillhörighet.
Firstly, it has systematically occupied all of the regulatory bodies and the Competition Court.
SwedishDe avstår från att ha några som helst synpunkter på kanalernas ideologiska eller politiska tillhörighet.
They refrain from indulging in the slightest judgement as to the ideological and political positioning of the channels.
SwedishVår ömsesidiga förståelse, solidaritet och känslan av tillhörighet kan ge de europeiska medborgarna en identitet.
Only mutual understanding, solidarity and a sense of belonging can give the citizens of Europe a sense of identity.
SwedishDet är villkor sine qua non för att utveckla en känsla av tillhörighet i ett projekt som ofta rör sig över deras huvuden.
These are the necessary conditions for developing a sense of belonging to a project which often seems remote.
SwedishOch det var att de som har en stark känsla av kärlek och samhörighet tycker att de är värda kärlek och tillhörighet.
And that was, the people who have a strong sense of love and belonging believe they're worthy of love and belonging.