SV trygga
volume_up
[tryggade|har tryggat] {verbo}

Hur ska de digitala lagringsmedierna hanteras och vårdas för att trygga bevarandet?
How shall digital storage media be managed and cared for to assure preservation?
För hur ska vi kunna trygga tillväxten och arbetstillfällena om EU hänfaller till protektionism?
For how can we assure growth and jobs if Europe retreats into protectionism?
Vi är alla överens om behovet av att trygga enskildas säkerhet och skydda miljön ordentligt.
Let me assure you that we have taken due note of the concerns expressed.
Grundändamålet med dessa är att trygga en diversifiering av bränsleförsörjningen.
The basic purpose of these is to ensure diversification of fuel supply.
Energipolitikens mål är att trygga EU:s energiförsörjning och konkurrenskraft.
The goal of energy policy is to ensure Europe's supply security and competitiveness.
Detta är viktigt för att trygga livsmedelsförsörjningen och undvika prisvolatilitet.
That is important to ensure food security and avoid price volatility.
trygga (también: garantera, säkra)
Icke desto mindre måste vi trygga våra egna finansinstituts ställning.
Nonetheless, we have to safeguard the position of our own financial institutions.
Vi måste framför allt trygga skyddet av grundläggande friheter i den här processen.
We need to safeguard, above all, the protection of fundamental freedoms in this process.
Vi måste trygga Europas ledande ställning inom mobil kommunikation.
We have to safeguard Europe's lead in mobile communications.
Samtidigt måste Europa trygga energiförsörjningen och bli självförsörjande.
At the same time Europe must secure our energy supply and become self-sufficient.
Att trygga en balanserad kost för de behövande personerna betonas också starkt.
A strong emphasis is also put on the need to secure a balanced diet for needy people.
De utgör drivkraften i arbetet med att trygga Europas framtid.
It is they who are the driving force working to secure Europe's future.

Sinónimos (sueco) para "trygga":

trygga
trygg

Ejemplos de uso para "trygga" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishPå så sätt uppnår vi det viktigaste målet, nämligen att trygga fiskets framtid.
In that way, we will meet the prime objective, which is the future of fisheries.
SwedishDet behövs för att trygga såväl livsmedelsförsörjningen som en hållbar utveckling.
They are needed to guarantee the food supply as well as sustainable development.
SwedishI mitt land är det till exempel redan viktigt att trygga tillgången till vatten.
For example, in my country, security of water supply is already an important matter.
SwedishVad har gjorts för att främja och trygga de speciella rapportörernas arbete?
What has been done to promote and guarantee the work of the special rapporteurs?
SwedishDen här åtgärden är viktig för att trygga tillgång till järnvägstransporter för alla.
This measure is important for guaranteeing universal access to rail transport.
Swedish1.Vad tänker kommissionen göra för att trygga förbindelserna mellan EU och Ryssland?
1.What does it intend to do to maintain relations between the EU and Russia?
SwedishDet handlar om hur vi kan trygga en human samhällsutveckling på lång sikt.
It is about how we can guarantee humane social development for the long term.
SwedishDen andra pelaren handlar om att trygga en mer hållbar försörjning inom EU.
The second pillar is about ensuring a more sustainable supply within the EU.
SwedishOm vi inte erbjuder dem utsikter till medlemskap kan vi inte trygga våra medborgare.
If we do not offer them prospects, we do not offer our citizens security.
SwedishDe vill rädda arbetstillfällen och trygga EU:s framtid som en industriell bas.
They are calling for jobs and the future of Europe as an industrial base to be safeguarded.
SwedishFör att på lång sikt kunna trygga pensionerna måste samtliga dessa områden behandlas.
All these areas must be addressed together if pensions are to be secured in the long term.
SwedishFör att trygga försörjningen måste vi också ingå avtal med andra länder.
To improve security of supply we also have to conclude agreements with other countries.
SwedishEU har en avgörande roll att spela för att trygga livsmedelsförsörjningen i världen.
Europe has a vital role to play in guaranteeing global food security.
SwedishNär det gäller invandrare är det viktigt att trygga och respektera alla deras rättigheter.
With regard to immigrants, it is important to guarantee and respect all their rights.
SwedishDet är bra att vi nu kan diskutera andra modeller för att trygga den framtida EU-budgeten.
It is good that we can now discuss other models for safeguarding the future EU budget.
SwedishInnovation i bilbranschen betyder inte bara säkra fordon och trygga människor.
Innovation in the automotive industry does not just mean vehicle safety or the safety of people.
SwedishMen jag tror att den här debatten om att trygga energiförsörjningen aldrig har varit viktigare.
However, I believe that this debate on energy security has never been so important.
SwedishAtt trygga sysselsättningen borde vara en prioritet, och inte en tom gest.
Safeguarding employment should be a priority, not an empty gesture.
SwedishTillräcklig diversifiering och säkerhet är viktigt för att trygga den finansiella stabiliteten.
Adequate diversification and collateral are critical to ensuring financial stability.
SwedishBara på det sättet kan vi trygga hans eller hennes valfrihet och vinodlarens valfrihet.
Only in that way will the consumer be in a position to know exactly what he or she is buying.