Cómo se dice "tuffa" en inglés

SV

"tuffa" en inglés

volume_up
tuffa {v.intr.}
volume_up
tuff {gén. com.}
EN

SV tuffa
volume_up
{verbo}

tuffa (también: puttra)

Sinónimos (sueco) para "tuff":

tuff

Ejemplos de uso para "tuffa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishI detta tuffa klimat blir situationen för handikappade personer allt sämre.
In this difficult climate, the situation for disabled persons is getting worse.
SwedishUtseendet på den tuffa, f. d. kaptenen, när han inser att han är underställd mig.
The look on your hard-ass former CO's face... when he finds out he's your junior officer:
SwedishDet första är att samtliga medlemsstater är tvungna att göra extremt tuffa nedskärningar.
The first reason is that all Member States are having to make extremely stringent cuts.
SwedishJust nu är budskapen nödvändiga, men samtidigt tuffa och tvingande.
At the moment, the messages are necessary, but they are always difficult or restrictive.
SwedishDärför har vi en del tuffa förhandlingar framför oss.
In December, by the way, we will be publishing a comprehensive strategy for Africa.
SwedishDetta kräver tuffa förhandlingar kring köksbordet, men också kring den politiska maktens bord.
Equality in those areas is a, but is also the price we are asking for using our economic potential.
SwedishHär avbildas vackra, unga, tuffa och trendiga människor jämte logotypen för ett cigarettmärke.
Here are depicted beautiful, young, cool and trendy people alongside the logo of a cigarette brand.
SwedishSålunda kommer Ekofinrådet, trots vissa tuffa diskussioner, att anpassa pakten framöver.
Thus, the Ecofin Council, in spite of some difficult debates, is moving towards an adjustment of the pact.
SwedishBudskapen är alltså nödvändiga, men tvingande och tuffa.
They are essential messages therefore, but restrictive and difficult.
SwedishProduktionen kostar miljarder och den sker i väldigt tuffa miljöer.
It costs billions, and in very difficult environments.
SwedishVi hade tuffa diskussioner, men diskussionerna var alltid innehållsrika och vi kom bra överens som personer.
We argued hard, but our arguments were always full of content and we related well as people.
SwedishEfter Cancún stämmer inte längre påståendet att EU skulle vara ensamt om sina tuffa klimatmål.
After Cancún, the claim that the EU is somehow alone with its climate targets is clearly no longer relevant.
SwedishDet är inte sant att stabilitets- och tillväxtpakten inte skulle lämna tillräckligt spelrum i tuffa tider.
And it is not true that the Stability and Growth Pact did not allow enough leeway for hard times.
SwedishDet riktigt tuffa är att eftersom det finns en fysikmotor bakom detta så är den faktiskt tyngre.
But what's really cool is that since there's a physics simulation running under this, it's actually heavier.
SwedishSålunda kommer Ekofinrådet, trots vissa tuffa diskussioner, att anpassa pakten framöver.
There are certain deafening silences, such as the lack of any reference to the need to adjust the Stability and Growth Pact.
SwedishDärför har vi en del tuffa förhandlingar framför oss.
So we have some hard negotiating ahead of us.
SwedishSå varför ser vi dessa tuffa tag i Vitryssland?
So why is this 'strike hard' happening in Belarus?
SwedishTill sist håller jag med kommissionär Dalia Grybauskaitė om att förhandlingarna var tuffa.
Equally important is the fact that the Council will take up its responsibility if it turns out that payment appropriations are insufficient.
SwedishVi vet alla hur tuffa förhandlingarna är inom USA. Nu har dock presidenten för första gången gått i spetsen.
We all know how difficult negotiations are within the USA, but now, for the first time, the President has made a positive move.
SwedishVi bör ha en bra diskussion, men vi bör också vara tuffa och trygga medlemsstaternas energiförsörjning.
Let us have good discussions, then, but let us also play hard ball and let us, I beg, secure the energy supplies of our Member States.