Cómo se dice "utgå" en inglés

SV

"utgå" en inglés

SV utgå
volume_up
[utgick|har utgått] {verbo}

utgå (también: emanera)
utgå (también: gå ut)
För att kunna få en konkurrenskraftig digital agenda måste vi utgå från folket.
In order to have a competitive digital agenda we must start from the people.
Dock känner jag att vi måste utgå från verkligheten att dessa spel existerar.
However, I feel that we need to start with the reality that these games exist.
Skall de finansiella perspektiven utgå från noll?
Are the financial perspectives going to start from scratch?
utgå (también: gå ut)

Ejemplos de uso para "utgå" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishDärför bör man utgå från den engelska versionen av stycke 17 som originalversion.
The English version of paragraph 17 should therefore be taken as authentic.
SwedishStatligt stöd får endast utgå för utveckling av nya, innovativa produkter.
State aid can be provided only for the development of new, innovative products.
SwedishStöd för val får endast utgå om detta bidrar till att de genomförs rättvist.
Aid for elections can only be granted if it contributes to a fair course of events.
SwedishMin uppfattning är att inget stöd alls skall utgå för tobaksodling inom EU.
In my opinion no subsidies at all should go towards tobacco growing within the EU.
SwedishErsättning för resor bör utgå med ersättning för de faktiska kostnaderna.
Travel expenses should be reimbursed on the basis of the actual costs incurred.
SwedishFöredraganden gör rätt i att utgå från kärnkraftshanteringen i sina tankegångar.
The rapporteur is right to concentrate his thoughts on the management of nuclear energy.
SwedishDet är rätt att utgå från att vi behöver ett riktigt partnerskap mellan Europa och USA.
They rightly assume that we need a proper partnership between Europe and the USA.
SwedishSkatten skall naturligtvis betalas nationellt, ingen EU-skatt skall utgå.
Tax must, of course, be paid on a national basis, and there must be no EU tax.
SwedishExportbidrag bör inte utgå till transport av levande djur över huvud taget.
Export subsidies should not go towards the transport of live animals at all.
SwedishDärför säger jag till föredraganden att punkt 28 i betänkandet måste utgå.
I therefore say to the rapporteur that paragraph 28 in the report should go.
SwedishJag tror vi kan utgå från att alla demokratiska länder har gjort på samma sätt.
I think we can assume that all democratic countries have done the same.
SwedishVi har emellertid gjort ett tydligt ställningstagande och vi måste utgå från detta.
We have taken a strong stance, however, and we have to proceed from that.
SwedishDet kommer därför att utgå stöd till öregionerna även under nästa stödperiod.
So we will continue to support the island regions in the next aid programme period too.
SwedishVi kan inte utgå från att dessa tio år kommer att präglas av finansiella nödsituationer.
We cannot assume that all the 10 years will be spent amidst financial emergencies.
SwedishSka vi lämna allt vid det gamla och utgå ifrån att människor struntar i det här?
Let us leave it and just assume that people will not bother about it?
SwedishUtgå om fem mikes.
Make sure you guys chow down, have some water...... move out in five mikes.
SwedishEuropa måste i förhandlingarna utgå från sin starka ställning i detta globala system.
Europe has to negotiate from a position of strength in this global regime.
SwedishKan jag utgå från att han kommer att besvara frågan om Eiserner Rhein skriftligen?
Can I presume that he will reply in writing to the question regarding the 'IJzeren Rijn '?
SwedishFrån informationsåtgärderna måste det utgå en tydlig kvalitativ styrning.
There must be information campaigns to promote a clear emphasis on quality.
SwedishSärskilt ekonomiskt stöd bör utgå till sådana organisationers Europaverksamhet.
Special financial support should be given to the European operations of such organisations.