Cómo se dice "utse till" en inglés

SV

"utse till" en inglés

SV utse till
volume_up
{verbo}

utse till (también: röja, visa, utlysa, avslöja)

Traducciones similares para utse till en inglés

utse verbo
till adjetivo
English
till adverbio
English
till preposición
till pronombre
English
...till pronombre
English

Ejemplos de uso para "utse till" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishVi uppmanar även rådet att till sist utse ett särskilt EU-sändebud till Tibet.
We also urge the Council to appoint an EU Special Envoy for Tibet at last.
SwedishDet överlämnas åt den stat som begäran har lämnats till att utse den behöriga myndigheten.
The designation of the competent authority is left to the requested Member State.
SwedishJag stöder därför förslaget att utse året 2011 till det europeiska året för volontärarbete.
I therefore support the plan to declare 2011 the European Year of Volunteering.
SwedishDet var helt riktigt att utse Winfried Menrad till författare av betänkandet för år 2000.
It was absolutely right to nominate Winfried Menrad as rapporteur of the 2000 report.
SwedishJag är dock bestört över ert beslut att utse Charlie McCreevy till irländsk kommissionär.
However, I am appalled at your decision to nominate Mr McCreevy as Irish Commissioner.
SwedishDock har det tagit nästan ett år att utse någon till kontoret i Cardiff.
But it has taken almost a year to appoint someone for the Cardiff Office.
SwedishJag stöder beslutet att undantagsvis utse staden till Europeisk kulturhuvudstad 2014.
I support awarding the title of European Capital of Culture exceptionally to the city in 2014.
SwedishI juni enades stats- och regeringscheferna om att utse mig till kommissionens ordförande.
In June, a consensus of the Heads of State or Government nominated me as President of the Commission.
SwedishFrågan om hur vi ska utse eller välja medlemmar till rådet.
The question of how we should select or elect members to that council.
SwedishAtt utse detta år till året för interkulturell dialog låter i detta avseende nästan som ett hån.
In this regard, naming this year the Year of Intercultural Dialogue sounds almost like a mockery.
SwedishVi får en chans att utse tre experter till styrelsen.
We are gaining the opportunity to appoint three experts to the board.
SwedishDet finns ingen önskan att utse områden till skyddsområden, eftersom det inte finns någon parallell stödpolitik.
Nowhere wants to be declared a protected area, because there is no parallel support policy.
SwedishDen personen kan vi sedan utse till kommissionsordförande.
We could then make this person president of the Commission.
SwedishJag hoppas att kommissionen kommer att stödja initiativet att utse 2011 till Europeiska året för volontärarbete.
I hope that the Commission will give its backing to 2011 being the European Year for Volunteering.
SwedishJag anser därför att rådet undantagsvis ska utse Sarajevo till Europeisk kulturhuvudstad 2014.
I therefore believe that the Council should award the title of European Capital of Culture exceptionally to Sarajevo in 2014.
SwedishDet vore en bra idé att låta de nationella parlamenten vara med och utse nationella experter till kommittéerna.
It would be a good idea to involve the national parliaments in appointing national experts to the committees.
Swedish. - (EN) Jag stöder Katerina Batzelis betänkande om att utse 2009 till Europeiska året för kreativitet och innovation.
in writing. - I support Katerina Batzeli's report on making 2009 the European Year of Creativity and Innovation.
SwedishGenom att utse nästa år till Europeiska språkåret har EU-institutionerna visat att denna fråga måste uppmärksammas.
With the next European Year of Languages, the European institutions have shown the need to accord an important place to this issue.
SwedishEtt annat förslag som är värt uppmärksamhet är att utse det arktiska området till ett naturskyddsområde tillägnat fred och forskning.
Another proposal worthy of attention is that of declaring the Arctic a nature reserve dedicated to peace and science.
SwedishTycker ni inte att det blir tårta på tårta med de två medlemmar som Europeiska centralbanken skall utse till denna kommitté?
Do you not think that this is unnecessary given the two members that the European Central Bank will appoint to this committee?