Chino | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

Na začátku této práce bylo zmíněno...
我们以说明...开始这篇论文
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
前面的讨论旨在...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
假设被...方面的数据验证
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
Abych to shrnul(a),...
总结来说,...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
Souhrnně lze říci,...
归纳一下,...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
Celkem vzato...
总之,...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
Celkem vzato...
总体而言,...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
... nás vede k závěru, že...
...让我们得出...的结论
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
上述论据证实...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Vidíme tedy, že...
我们可以看出...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
To vše poukazuje na skutečnost, že...
所有这些都指向...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Pochopení... může pomoci odhalit...
了解...可以帮助揭示...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
Zároveň...
权衡一下,...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
因此,我们的论点是有一些因素...
Se usa para dar una conclusion definitiva
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis