Inglés | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

Na začátku této práce bylo zmíněno...
We opened this paper by noting…
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
The foregoing discussion has attempted to…
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
The hypotheses were tested with data covering…
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
Abych to shrnul(a),...
To sum up…
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
Souhrnně lze říci,...
In summary, …
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
Celkem vzato...
All in all…
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
Celkem vzato...
By and large…
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
... nás vede k závěru, že...
…leads us to the conclusion that…
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
The arguments given above prove that…
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Vidíme tedy, že...
We can see then, that…
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
To vše poukazuje na skutečnost, že...
All of this points to the fact that…
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Pochopení... může pomoci odhalit...
Understanding...can help reveal…
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
Zároveň...
On balance…
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Se usa para dar una conclusion definitiva
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis