Sueco | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hypoteserna testades med data från ...
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
Abych to shrnul(a),...
Sammanfattningsvis ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
Souhrnně lze říci,...
För att sammanfatta ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
Celkem vzato...
Till slut...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
Celkem vzato...
I stort sett/På det stora hela ...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
... nás vede k závěru, že...
... leder oss till slutsatsen att ...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Argumenten ovan visar att ...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Vidíme tedy, že...
Vi kan då se att ...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Allt detta pekar på att ...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Pochopení... může pomoci odhalit...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
Zároveň...
På det hela taget ...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Se usa para dar una conclusion definitiva
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis