Tailandés | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

我们以说明...开始这篇论文
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
前面的讨论旨在...
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
假设被...方面的数据验证
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
总结来说,...
สรุปทั้งหมด...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
归纳一下,...
โดยสรุป...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
总之,...
ทั้งหมด...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
总体而言,...
โดยภาพรวมแล้ว...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
...让我们得出...的结论
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
上述论据证实...
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
我们可以看出...
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
所有这些都指向...
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
了解...可以帮助揭示...
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
权衡一下,...
โดยสมดุลแล้ว...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
因此,我们的论点是有一些因素...
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Se usa para dar una conclusion definitiva
显然,我们提出的部分主张并不独特...
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis