Checo | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

We opened this paper by noting…
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
The foregoing discussion has attempted to…
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
The hypotheses were tested with data covering…
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
To sum up…
Abych to shrnul(a),...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
In summary, …
Souhrnně lze říci,...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
All in all…
Celkem vzato...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
By and large…
Celkem vzato...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
…leads us to the conclusion that…
... nás vede k závěru, že...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
The arguments given above prove that…
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
We can see then, that…
Vidíme tedy, že...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
All of this points to the fact that…
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Understanding...can help reveal…
Pochopení... může pomoci odhalit...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
On balance…
Zároveň...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Se usa para dar una conclusion definitiva
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis