Vietnamita | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

We opened this paper by noting…
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
The foregoing discussion has attempted to…
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
The hypotheses were tested with data covering…
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
To sum up…
Tóm lại...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
In summary, …
Tóm lại...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
All in all…
Về tổng thể...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
By and large…
Nhìn chung...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
…leads us to the conclusion that…
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
The arguments given above prove that…
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
We can see then, that…
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
All of this points to the fact that…
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Understanding...can help reveal…
... có thể giúp chứng tỏ...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
On balance…
Nhìn nhận một cách khách quan...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Se usa para dar una conclusion definitiva
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis