Chino | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
我们以说明...开始这篇论文
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
Ovanstående diskussion har försökt att ...
前面的讨论旨在...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
Hypoteserna testades med data från ...
假设被...方面的数据验证
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
Sammanfattningsvis ...
总结来说,...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
För att sammanfatta ...
归纳一下,...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
Till slut...
总之,...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
I stort sett/På det stora hela ...
总体而言,...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
... leder oss till slutsatsen att ...
...让我们得出...的结论
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Argumenten ovan visar att ...
上述论据证实...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Vi kan då se att ...
我们可以看出...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Allt detta pekar på att ...
所有这些都指向...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
了解...可以帮助揭示...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
På det hela taget ...
权衡一下,...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Se usa para dar una conclusion definitiva
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis