Vietnamita | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
Özetlemek gerekirse ...
Tóm lại...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
Kısacası ...
Tóm lại...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
Sonuç olarak ...
Về tổng thể...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
Genel olarak ...
Nhìn chung...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
... bizi ... sonucuna götürür.
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Daha sonra görebiliriz ki ...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
... có thể giúp chứng tỏ...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Se usa para dar una conclusion definitiva
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis