Holandés | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
Tóm lại...
Samengevat ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
Tóm lại...
Samenvattend ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
Về tổng thể...
Al met al ...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
Nhìn chung...
Over het geheel ...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Alles wijst erop dat ...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
... có thể giúp chứng tỏ...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
Nhìn nhận một cách khách quan...
Over het geheel genomen ...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Se usa para dar una conclusion definitiva
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis