Vietnamita | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

一般来说,我同意...,因为...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
人们较倾向于同意...,因为...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
我能理解他/她的观点。
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
我完全同意...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
我完全赞同...的观点。
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

总的来说,我不同意...,因为...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
人们较倾向于不同意...,因为...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
我明白他的意思,但是完全不同意。
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
我强烈不同意...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
我坚决反对...的观点
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

就...方面,...和...相似/不同
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
和...比,...表明...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
对比...,...是...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
在...方面,...和...是相似的
... giống với... ở chỗ...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
在...方面,...和...不同
... và... khác nhau ở chỗ...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
第一...,与此对比,第二...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
...和...的一个不同点是...,而...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

我想说的是...
Tôi cho rằng...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
对我来说,它像是...
Tôi thấy rằng...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
在我看来...
Cá nhân tôi cho rằng...
Se usa para dar una opinión personal
我认为...
Theo quan điểm của tôi...
Se usa para dar una opinión personal
我的观点是...
Tôi mang quan điểm rằng...
Se usa para dar una opinión personal
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
我相信...,因为...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

现在让我们分析/转到/研究...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
...清楚了,让我们把注意力转到...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
诚然...,但是...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
...是对的,但是事实上...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
诚然...,但是...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
相反...
Trái lại,...
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
一方面...
Một mặt,...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
另一方面...
Mặt khác,...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
尽管...
Mặc dù...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
尽管...
Mặc dù/Bất chấp...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
从科学/历史角度讲...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
附带说一句...
Nhân tiện/Nhân thể...
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
此外...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico