Vietnamita | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Ik begrijp zijn/haar punt.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
In tegenstelling tot ..., toont ...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... giống với... ở chỗ...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... và... khác nhau ở chỗ...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

Ik zou zeggen dat ...
Tôi cho rằng...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Het lijkt mij dat ...
Tôi thấy rằng...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Naar mijn mening ...
Cá nhân tôi cho rằng...
Se usa para dar una opinión personal
Vanuit mijn standpunt ...
Theo quan điểm của tôi...
Se usa para dar una opinión personal
Ik ben van mening dat ...
Tôi mang quan điểm rằng...
Se usa para dar una opinión personal
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
Toegegeven ..., maar ...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Integendeel, ...
Trái lại,...
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
Enerzijds ...
Một mặt,...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
Anderzijds ...
Mặt khác,...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
Ondanks ...
Mặc dù...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Ondanks het feit dat ...
Mặc dù/Bất chấp...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
Bijkomend ...
Nhân tiện/Nhân thể...
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
Bovendien ...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico