Vietnamita | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

Broadly speaking, I agree with… because…
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
One is very much inclined to agree with… because…
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
I can see his/her point.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
I entirely agree that…
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

Broadly speaking, I disagree with… because…
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
One is very much inclined to disagree with… because…
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
I can see his point, but disagree with it entirely.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
I strongly disagree that…
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
I am firmly opposed to the idea that…
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

…and…are similar/different as regards to…
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
In contrast to…, …shows…
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
…by contrast with… is/are…
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
…is similar to… in respect of…
... giống với... ở chỗ...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
…and… differ in terms of...
... và... khác nhau ở chỗ...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
The first…, by contrast, the second…
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
One difference between… and… is that…, whereas…
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

I would say that…
Tôi cho rằng...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
It seems to me that…
Tôi thấy rằng...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
In my opinion…
Cá nhân tôi cho rằng...
Se usa para dar una opinión personal
From my point of view…
Theo quan điểm của tôi...
Se usa para dar una opinión personal
I am of the opinion that…
Tôi mang quan điểm rằng...
Se usa para dar una opinión personal
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
It is my belief that… because…
Tôi tin rằng... bởi vì...
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

Let us now analyze/turn to/examine…
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
Admittedly…, but…
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
It is true that…, yet the fact remains that…
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Granted, …, nevertheless…
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
On the contrary, …
Trái lại,...
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
On the one hand…
Một mặt,...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
On the other hand…
Mặt khác,...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
In spite of…
Mặc dù...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Despite the fact that…
Mặc dù/Bất chấp...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Scientifically/Historically speaking…
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
Incidentally…
Nhân tiện/Nhân thể...
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
Furthermore…
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico