Checo | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
Jag håller helt med om att ...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
I motsats till ..., ... visar ...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... till skillnad från ... är...
... na rozdíl od... je/jsou...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... liknar ... när det gäller ...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... a... se liší, pokud jde o...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
První... na rozdíl od druhého...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

Jag skulle säga att ...
Řekla bych, že...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
För mig verkar det som att ...
Zdá se mi, že...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Enligt min åsikt ...
Podle mého názoru...
Se usa para dar una opinión personal
Från min synpunkt sett ...
Z mého pohledu...
Se usa para dar una opinión personal
Jag är av den uppfattningen att ...
Jsem toho názoru, že...
Se usa para dar una opinión personal
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
Visserligen ... men ...
Nelze popřít, že..., ale ...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Tvärtom ...
Naopak/Naproti očekávání...
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
Å ena sidan ...
Na jedné straně...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
Å andra sidan ...
Na druhé straně...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
Trots ...
Navzdory...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Trots att ...
Navzdory tomu, že...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Vědecky/Historicky vzato...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
För övrigt/Förresten ...
Mimochodem...
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
Dessutom ...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico