Coreano | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
Jag håller helt med om att ...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
Jag är helt och hållet emot idén att ...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

... och ... är lika/olika när det gäller ...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
I motsats till ..., ... visar ...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... till skillnad från ... är...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... liknar ... när det gäller ...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

Jag skulle säga att ...
.....라고 말하고 싶습니다.
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
För mig verkar det som att ...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Enligt min åsikt ...
제 생각에는, ...
Se usa para dar una opinión personal
Från min synpunkt sett ...
저의 관점에서는, ...
Se usa para dar una opinión personal
Jag är av den uppfattningen att ...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Se usa para dar una opinión personal
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
Det är min åsikt att ... eftersom ...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

Låt oss nu analysera/undersöka ...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
Visserligen ... men ...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Tvärtom ...
반대로, ...
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
Å ena sidan ...
한편으로는 ...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
Å andra sidan ...
다른 한편으로는 ...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
Trots ...
... 에도 불구하고, ...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Trots att ...
... 한 사실에도 불구하고,
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
För övrigt/Förresten ...
부수적으로, ...
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
Dessutom ...
게다가, ...
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico