Vietnamita | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
ฉันยอมรับว่า...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
... giống với... ở chỗ...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
... và... khác nhau ở chỗ...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

ฉันจะพูดว่า...
Tôi cho rằng...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
ดูเหมือนว่า...
Tôi thấy rằng...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
ในความคิดเห็นของฉัน...
Cá nhân tôi cho rằng...
Se usa para dar una opinión personal
ในความคิดเห็นของฉัน...
Theo quan điểm của tôi...
Se usa para dar una opinión personal
ในความคิดเห็นของฉัน...
Tôi mang quan điểm rằng...
Se usa para dar una opinión personal
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
ยอมรับ...แต่...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
ในทางตรงกันข้าม...
Trái lại,...
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
ในอีกด้านหนึ่ง...
Một mặt,...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
ในอีกด้านหนึ่ง...
Mặt khác,...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
ถึงแม้ว่า...
Mặc dù...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
ถึงแม้ว่า...
Mặc dù/Bất chấp...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
โดยบังเอิญ...
Nhân tiện/Nhân thể...
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
นอกจากนี้...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico