Árabe | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
أتفق تماماً على أنّ...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
..., trái với/khác với..., lại (là)...
على النقيض من... هو \ هم...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... giống với... ở chỗ...
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
... và... khác nhau ở chỗ...
...و ... يختلف من حيثُ...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

Tôi cho rằng...
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Tôi thấy rằng...
يبدو لي أنّ...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Cá nhân tôi cho rằng...
في رأيِي...
Se usa para dar una opinión personal
Theo quan điểm của tôi...
مِنْ وجهة نظري...
Se usa para dar una opinión personal
Tôi mang quan điểm rằng...
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Se usa para dar una opinión personal
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
Tôi tin rằng... bởi vì...
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Trái lại,...
على العكس، ...
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
Một mặt,...
من جهةٍ...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
Mặt khác,...
من جهةٍ أخرى...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
Mặc dù...
على الرغم من...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Mặc dù/Bất chấp...
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
Nhân tiện/Nhân thể...
وبالمناسبة فإنّ...
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
علاوة على ذلك...
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico