Danés | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Jeg er stærkt uenig i at...
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
I modsætning til..., ...viser...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
..., trái với/khác với..., lại (là)...
...i modsætning til... er...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... giống với... ở chỗ...
...er lig... i forbindelse med
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
... và... khác nhau ở chỗ...
...og... er forskellige med hensyn til...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

Tôi cho rằng...
Jeg ville sige at...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Tôi thấy rằng...
For mig virker det som om at...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Cá nhân tôi cho rằng...
Efter min mening...
Se usa para dar una opinión personal
Theo quan điểm của tôi...
Fra mit synspunkt...
Se usa para dar una opinión personal
Tôi mang quan điểm rằng...
Jeg er af den mening at...
Se usa para dar una opinión personal
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
Tôi tin rằng... bởi vì...
Det er min opfattelse at... fordi...
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Indrømmet..., men...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Selvom, ikke desto mindre...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Trái lại,...
Derimod,...
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
Một mặt,...
På den ene side...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
Mặt khác,...
På den anden side...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
Mặc dù...
På trods af...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Mặc dù/Bất chấp...
Til trods for det faktum at...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Videnskabeligt/historisk set...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
Nhân tiện/Nhân thể...
I øvrigt...
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Endvidere...
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico